Буковинський Державний Медичний Університет

БІБЛІОТЕКА

Вдосконалюємося для вас!
Вгору

Мещишен Іван Федорович

                                       МЕЩИШЕН
Іван Федорович
професор, доктор біологічних наук,
академік Української академії наук
національного прогресу
 

Основні дати життя та діяльності

 8.04. 1941 р.             –  народився у с. Драганівка Чемеровецького району Хмельницької області

 1947-1957 рр.  –  навчався у Зарічанській загальноосвітній школі

 1957-1959 рр.  – працював садівником у колгоспі

 1959 р.             –  поступив до Чер­нівецького державного університету на спеціальність «біологічна хімія» біологічного                                              факультету

 1963 р.             –  продовжив навчання у Московському університеті ім. М. Ломоносова на кафедрі біофізики

1963 р.            –  успі­шно захистив  дипломну роботу в МДУ ім. М. Ломоно­сова

1964 р.           –  вступив до аспірантури при кафедрі біохімії Черніве­цького  державного університету ім. Ю. Федьковича

1967 р.            –  асистент кафедри біохімії Чернівецького медінституту

1970 р.           – виконав і захистив кандидатську дисертацію

1975 р.           –  доцент кафедри Чернівецького медичного інституту

1985-2011 рр. –  очолював кафедру медичної хімії Чернівецького медінституту

 1991 р.            –   захистив докторську дисертацію

 1993 р.           –   присвоєно вчене звання професора

 1998 р.            –  обраний академіком Української академії наук національного  прогресу

 2011 р.           –   працює професором кафедри біоорганічної і біологічної хімії та  клінічної біохімії БДМУ

Кроки поступу та наукова діяльність

     Іван Федорович Мещишен народився 8 квітня 1941 року в селі Драганівка Чемеровецького району Хмельни­цької області у багатодітній родині колгоспників. Перші роки життя Івана Мещишена пройшли в окупованому німецькими військами селі, у ямі під хлівом, в яку пере­селилася Юфима Іванівна Мещишена із синами – Григорієм та Іваном. Старшого брата Миколу було відправлено на примусові роботи до Німеччини.

У рідній оселі: Іван Федорович з мамою Юфимою Іванівною та донькою (1988 р.)

        У 1947 році  шестирічний Іван Мещишен пішов до школи. Вчителі Зарічанської загальноосвітньої школи дали хорошу базову освіту юнаку, яка сприяла в майбутньому легкому засвоєнню знань.

         Прагнення до пізнання природничих наук примусили учня 10-го класу самотужки розв’язати всі задачі із “Збі­рника задач і вправ з хімії” Я.А. Гольдфарба. Любов до хімії спонукала випускника 1957 року Зарічанської середньої школи двічі вступати на хімічний факультет Чернівецького державного університету.

Два роки після закінчення школи Іван Федорович Мещишен працював садівником у колгоспі, посилено готую­чись до вступу до вищого навчального закладу. Врешті-решт, у 1959 році доля посмі­хнулася юнакові, і він був зарахований студентом 1-го курсу біологічного факультету Чер­нівецького державного університету (нині Чернівецький на­ціональний університет ім. Ю. Федьковича).

Кафедру біологічної хімії на той час очолював відомий вчений із світовим ім’ям з питань вітамі­нології, лауреат Міжнародної премії ім. Пуркіньє, доктор біологічних наук, професор та ректор університету Корній Матвійович Леутський. Видатний вченийстворив цілу школу науковців-вітамінологів і широко залучав до наукової роботи молодих вче­них, аспірантів та студентів.

Основи наукової роботи студент Мещишен І.Ф. отримав ще на спецсемінарі “Основи науко­вих досліджень”, який проводився одночасно для студентів 1-5 курсів. Першу свою наукову доповідь “Вплив недостат­ності вітаміну А на вміст пуринових та піримідинових нуклеотидів у печінці білих щурів” студент 3-го курсу І. Мещишен зробив на університетській студентській науковій конференції. У нагороду отримав грамоту і цінний подарунок – дві монографії K.M. Леутського (“Вітаміни групи В” та “Ві­тамін А”) з дарчими підписами автора.

Як кращого студента Івана Мещишена направляють для продовження навчання до Московського університету ім. М. Ломоносова на кафедру біофізики, яку вперше у світі заснував і на той час очолював всесвітньовідомий вчений, соратник академіка А.В. Курчатова, професор Борис Ми­колайович Тарусов.

Тут І.Ф.Мещишен вперше дізнався про механізм утворення в живих системах активних форм кис­ню за умов дії проникної радіації та їх згубну дію на орга­нізм. Мав можливість бачити і слухати лекції класиків біо­хімії академіків Сергія Євгеновича Северіна, Василя Мико­лайовича Ореховича, Андрія Миколайовича Білозерського, Олександра Сергійовича Спіріна, Володимира Петро­вича Скулачова, Артура Корнберга (лауреата Нобелівсь­кої премії за розкриття механізму синтезу РНК і ДНК), Фредеріка Сенжера (лауреата Нобелівської премії за вивчен­ня первинної структури інсуліну).

Крім посиленої роботи над новими предметами (за­гальна біофізика, біофізика клітини, біофізика біопотенці­алів, проникність клітинних мембран, кінетика фермента­тивних реакцій, радіобіологія, тощо) І.Ф. Мещишен повсякденно займається експериментальними дослідженнями.

На той період було встановлено, що потенціал спокою клітин­ної мембрани, в основному, визначається градієнтом кон­центрації іонів калію та хлору; природа ж потенціалу ядра була невідома. Вивчення цього питання знайшло віддзеркалення в дипломній роботі студента-випускника Мещишена І.Ф.

Виконання такої чутливої і тонкої роботи вимагало засвоєння основ експериментальних досліджень на зовсім іншому науковому і технічному рівні [виготовлення мікроелектродів діаметром 0,5 мікрон, підбір відповідного біологічного об’єкта (личинок дрозофіли) та умов його існу­вання].

Оригінальність наукової ідеї, новизна отриманих результатів дозволили Мещишену Івану Федоровичу успі­шно захистити на кафедрі біофізики МДУ ім. М. Ломоно­сова дипломну роботу “Природа потенціалу ядра”. Ця робота отри­мала високу оцінку рецензентів – провідних науковців Інсти­туту біофізики АН СРСР.

За матеріалами дипломної робо­ти була підготовлена і надрукована у “Доповідях Академії Наук СРСР” за представленням корифея вітчизняної біоло­гічної науки, академіка АН СРСР, директора Інституту біо­хімії ім. О. Баха Олександра Івановича Опаріна перша нау­кова праця І.Ф. Мещишена “Влияние ионов калия, натрия и хлора на разность потенциалов между средой, цитоплазмой и ядром клеток слюнной железы личинок дрозофилы”.

Після закінчення університету Іван Федорович Мещишен вступає до аспірантури при кафедрі біохімії Черніве­цького державного університету ім. Ю. Федьковича, де про­довжує до­слідження біологічної ролі іонів натрію і калію за умов аві­тамінозу А під керівництвом професора K.M. Леутського.

З навчанням в аспірантурі пов’язаний початок педагогічної діяльності Івана Федоровича Мещишена. У цей час він читає лекції і проводить практичні заняття з біофізики зі студентами біологічного факультету.

Свою педагогічну кар’єру Іван Федорович Мещишен зробив у стінах Чернівецького державного медичного інституту (нині Буковинський державний медичний університет). Спочатку на посаді асис­тента кафедри біохімії, потім доцента, завідувача кафедри, професора.

Іван Федорович Мещишен постійно працює над самовдосконаленням та вдосконаленням навчально-методичного процесу: ним вперше підготовлені, видані і впроваджені в навчальний процес клініко-біохімічні розрахункові задачі для студентів 2-6 курсів. «Перетворен­ня в біохімії» – посібник для студентів 2-го курсу, був схвалений і впроваджений у навчальний процес в інших вищих навчаль­них медичних закладах України ІІІ-ІУ рівнів акредитації.

Працюючи асистентом кафедри біохімії медінституту, І.Ф. Мещишен продовжує дослідження з біохімії натрію і калію у напрямку наукової тематики кафедри – вплив гіпофізектомії на обмін макро- та мікроелементів.

У цей період доля зводить його з молодими науковцями – нині знаними вченими, професорами Василем Павловичем Пішаком, Ва­лентином Францевичем Мислицьким, Володимиром Кузьмичем Патратієм, Миколою Артемовичем Ковтуняком, Олександром Івановичем Волошиним. Ця спільна наукова і методична співпраця триває уже 34 роки. Вона відображена у спільних наукових працях, монографіях, підручни­ках і навчальних посібниках.

Очоливши у червні 1985 року кафедру медичної хімії, І.Ф. Мещишен започатковує новий напрямок наукових до­сліджень: вивчення механізму біологічної дії четвертинних амонієвих сполук з метою створення на їх основі лікарсь­ких речовин.

Результати цих досліджень завершилися за­хистом докторської дисертації (1991р.). Вчений постійно працює над розробкою і вдосконаленням методів біохімічних дослі­джень, які впроваджені на клінічних кафедрах (визначення активності глюкозо-6-фосфатази, сорбітолдегідрогенази, алкогольдегідрогенази, глутатіонпероксидази, глутатіонтрасферази, вмісту малонового альдегіду, відновленого глутатіону, окиснювальної модифікації білків тощо).

Великі організаторські здібності Івана Федоровича Мещишена – це запорука успіху тих справ, які йому доручають. Багато років свого життя Іван Федорович при­святив організації роботи підготовчого відділення при Чер­нівецькому медінституті та вихованню абітурієнтів.

Впро­довж 10 років він очолював профспілку інституту і тричі (загалом 15 років) обирався членом Українського республіканського ко­мітету профспілки медпрацівників. Іван Федорович є керівником курсів під­вищення кваліфікації клінічних лаборантів-біохіміків Чер­нівецької області.

У 1997 році Іван Федорович Мещишен зміг так організувати і провести Всеукраїнську олімпіаду з біо­хімії серед студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, що наш університет став базовим щодо проведення подібних олімпіад.

В БДМУ кафедрою медичної хімії започатковано новий напрямок наукових досліджень – про-  і антиоксидантні, глутатіонові захисні системи в нормі, при експерименталь­ній та клінічній патології, вивчення оригінальних амонієвих і фосфонієвих сполук та вивчення біологічної ролі лікарських рослин Буковини.

          Розроблений на кафедрі метод кількісного визначення ступеня окиснювальної модифікації білка і теоретичне обґрунтування такого методу (оглядова робота І.Ф. Мещишена і В.П. Польового «Механізм окислювальної модифікації білків») дало можливість науковцям клінічних кафедр (хірургічного, педіатричного, акушерсько-гінекологічного, терапевтичного профілю) залучитися до цих досліджень.

  

 За період з 1985 по 2003 рік на кафедрі виконані фрагменти біохімічних досліджень 8-ми докторських робіт ( Волошин О.І., Коломоєць М.Ю., Христич Т.М., Боднар Б.М., Заморський І.І., Ткачук С.С., Пішак О.В., Слонецький Б.І., Годованець Ю.Д.) та 10 кандидатських дисертацій (Гаєвська М.Ю., Шеремет М.І., Брожик В.О., Карлійчук М.А., Васюк В.Л., Яремчук О.Б., Білоус І.І., Лукашевич І.В., Жуковський О.О., Мироник О.В., Калинюк В.І., Ковтун А.І., Бабінцева А.Г., Бурденюк І.Т., Плегуца Н.Г., Маковійчук А.А.).

Десятки дисер­тантів нашого університету завдячують Івану Федоровичу Мещишену за консультативно-методичну допомогу в проведенні та інтерпретації отриманих експериментальних результатів.

Завдяки розвитку цього напрямку Буковинський меди­чний університет вважається одним із провідних наукових біо­хімічних центрів серед вищих медичних закладів України.

Підсумки проведених наукових досліджень з даної тематики були відображені у трьох монографіях, актовій промові професора І.Ф. Мещишена «Глутатіонова система організму за умови норми та патології» (1999 р.) та трьох інформаційних листах.

Іван Федорович Мещишен організував і успіш­но впроваджує новий напрямок наукових досліджень – вивчення дії відомих і оригінальних лікарських препаратів на організм тварин і людей. Препарат додецоній, який син­тезований і вивчений на кафедрі медичної хімії, впровадже­но у ветеринарію, а етоній – у медичну практику як антивиразковий препарат.

Кафедра також підтримує тісні наукові зв’язки з біохіміками Білорусі, Литви, Києва, Тернополя, Івано-Франківська, Полтави, Одеси, Дніпропетровська, Харко­ва. У Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, Іван Федорович вже біля 10 років є членом спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських і док­торських дисертацій з біохімії та екології.

Професор Мещишен І.Ф. постійно працює над вдосконаленням навчально-методичного процесу. Розроблені ним та в співавторстві 24 навчальних посібника, видані і впроваджені в навчальний процес вищих навчаль­них медичних закладів України ІІІ-ІУ рівнів акредитації.

Все перелічене дало можливість кафедрі БДМУ стати навчально-методичним центром з проведення щорічних Всеукраїнських олімпіад студентів з біохімії, започаткованих на базі університету у 1998 році. 

Досягнення чернівецьких біохіміків дали змогу провести у ЧНУ ім. Федьковича всеукраїнські з’їзди біохіміків, засідання республіканської проблемної комісії з медичної та біологічної хімії МОЗ України, членом якої є професор І.Ф. Мещишен.

 

У жовтні 2003 року спільно з кафедрою біологічної хімії Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича був проведений VIII-й Український біохімічний з’їзд.

Співробітники кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях, надають організаційно-методичну допомогу закладам охорони здоров’я і освіти Буковини.

Як член оргкомітету, І.Ф. Мещишен у 1991 р. організував на кафедрі проведення експериментального туру олімпіади юних хіміків, у 1994 р. – республіканської олімпіади з біології. Щорічно під його керівництвом на кафедрі проводились експериментальні тури обласної олімпіади юних хіміків, республіканські олімпіади студентів  вищих медичних навчальних закладів з хімії. 

 
 
 
 
 
 

Підсумки Всеукраїнської олімпіади з біохімії студентів 
медвузів України.
Спеціальний приз кафедри медичної хімії учасниці олімпіади вручає завідувач кафедри. професор Мещишен І.Ф.

За плідну роботу з установами освіти області І.Ф.Мещишен був нагороджений грамотами Міністерства освіти України та значком «Відмінник народної освіти України».

Кафедрою за цей час видано більше 40 навчальних навчально-методичних посібників та довідників. Деякі були затверджені Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України.

           Посилено досліджуються оздоровчі ресурси буковинського краю, особливо рослинного походження.

Навчальний процес для студентів 1-3 курсів на кафедрі здійснюється з таких дисциплін: біологічної хімії, біонеорганічної, фізико-колоїдної та біоорганічної хімії, аналітичної хімії, органічної хімії.

З відкриттям у медуніверситеті нових спеціальностей кафедра поділилася на кафедру біоорганічної, біологічної хімії і клінічної біохімії та кафедру медичної і фармацевтичної хімії. Викладачі цих кафедр проводять навчання з 30 хімічних дисциплін.

Постійно поновлюється лабораторний практикум з дисциплін, що викладаються кафедрами. Більшість лабораторних робіт мають клініко-діагностичне значення. Навчальні лабораторії оснащені сучасною апаратурою з фізико-хімічних методів аналізу. Кожному студенту забезпечено робоче місце для виконання лабораторних завдань, більшість з яких носять навчально-дослідницький характер. 3 1990 року розробляються навчальні комп’ютерні програми.

Професором І.Ф. Мещишеним опубліковано 270 наукових праць та 24 навчальних посібника, він є автором шести винаходів, двох патентів на винаходи, шести інфор­маційних листів та 34 раціоналізаторських пропозицій.

 Мещишен І.Ф. є головою експертної комісії національного університету, членом наукової комісії медичного університету, членом редакційної колегії наукових фахових періодичних видань “Буковинський медичний вісник”, “Медична хімія”, “Фармацевтичний журнал”.

Мещишен І.Ф., володіючи організаторськими здібностями, 10 років очолював профспілку співробітників університету, тричі обирався членом республіканського комітету профспілки медпрацівників України.

За активну громадську роботу професор І.Ф. Мещишен нагороджений медаллю “Ветеран праці”, значком “Ударник XI п’ятирічки”, значками “Відмінник народної освіти України”, «Відмінник охорони здоров’я», грамо­тами.

Ім’я професора Мещишена І.Ф. занесено до обласної та університетської Книги Поша­ни. Він є лауреатом обласної премії ім. Омеляна Поповича. У травні 1998 року був обраний академіком Української академії наук національного прогресу.

Іван Федорович Мещишен – невтомний трудівник його завжди можна застати за роботою на кафедрі до пізнього часу як у буденні, так і у вихідні дні.

          Життєве кредо професора І.Ф. Мещишена – творити добро людям, розвивати науку у рідному навчальному закладі.

Професору Ивану Федоровичу МЕЩИШЕНУ

 Выпускник МГУ, аспирант ЧГУ,

С медициной навек обручился,

Из него педагог, человек БМА

И ученый большой получился.

            Его любовь к науке необъятна,

           Ему приятно раскрывать ее большие «пятна».

           А как работает! Изящно и опрятно,

           Тому же учит молодежь наглядно и понятно.

                       Какие диссертации! Какие диссертанты!

                       С его участием открыты блестящие таланты.

                       А к биохимии, как к женщине, привязан

         Он многого достиг и многим ей обязан,

        Его потенциал еще не весь показан.

       Профессор дорогой! Ваш возраст – не критический:

       Какие митохондрии у Вас! Какой обмен энергетический!

Пусть будет организм Ваш титаническим,

Горячей – кровь, и сил запас высок,

Открытым  – сердце для друзей, душа – альтруистической,

В глазах пускай горит веселый огонек!

Пусть любят Вас родные, внуки, дети,

              А также – биохимики планеты!

              Желаем, чтоб любили Вас студенты,

              Магистры, аспиранты, резиденты,

              Коллеги, подчиненные, «верхушка»,

              А Ваша жизнь чтоб не была игрушкой!

В присутствии Ученого совета мы говорим:

– Дай, Бог, всех благ! И МНОГИЕ ВАМ ЛЕТА!

   Дъякова Т.Е.

  ассистент кафедры гистологии ЧМИ

Наукова спадщина професора 

І.Ф. Мещишена:        

дисертації, автореферати

  •  Мещишен І.Ф. Взаємозв’язок вітаміну А, натрію і калію в біосинтезі білка.: дис. … канд. біол. наук: 093/Мещишен Іван Федорович. – Чернівці, 1970. – 154 с.
  •  Мещишен І.Ф. Механізм дії четвертинних амонієвих сполук (етонію, тіонію, додецонію та їх похідних) на обмін речовин в нормі і патології: дис. … доктора біол. наук: 03.00.04 / Мещишен Іван Федорович. – Чернівці, 1991. – 254 с. 
  • Мещишен И.Ф. Взаимосвязь витамина А, натрия и калия в биосинтезе белка.: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук: (093) /И.Ф. Мещишен. – Черновцы, 1970. – 33 с.
  • Мещишен И.Ф. Механизм действия четвертичных аммониевых соединений (этония, тиония, додецония и их производных) на обмен веществ в норме и  патологии: автореф. дис. на соискание учен. степени доктора биол. наук: спец. 03.00.04 / Мещишен Иван Федорович. – К., 1991. – 37 с.

Монографії, підручники,навчальні посібники

1.   Мещишен І.Ф. Задачі по біохімії та алгоритми їх розв’язування /І.Ф.Мещишен. – Чернівці, 1990. – 96 с.

      2.  Мещишен І.Ф. Обмін речовин у людини /І.Ф. Мещишен.  – Чернівці, 1990. – 180 с.

3. Гарбарець Б.О. Біохімія: збірник задач і вправ /Б.О. Гарбарець, І.Ф. Мещишен,  В.К. Кухта – К.: Вища школа, 1993. – 170 с.

4. Мещишен І.Ф. Обмін етанолу і біохімічні основи алкоголіз­му /І.Ф. Мещишен.  – Чернівці, 1993. – 53 с.

5. Мещишен І.Ф. Ферменти / І.Ф. Мещишен, В.П. Пішак, Г.П. Копильчук. – Чер­нівці, 1994. -117 с.

6. Присяжнюк П.В. Задачі і перетворення з хімії та алгоритми їх розв’язування /П.В. Присяжнюк, І.Ф. Мещишен, Н.П. Григор’єва. – Чернівці, 1994. – 107 с.

7. Мещишен І.Ф. Обмін речовин у людини /І.Ф. Мещишен, В.П.  Пішак. – Чернівці, 1995.- 193 с.

8. Мещишен И.Ф. Структура и функции биомолекул: учеб. пособ. /И.Ф. Мещишен, В.П.Пишак, Н.Ф. Григорьева. – Черновцы: Медин­ститут, 1996.- 142 с.

9. Мещишен І.Ф. Простагланди­ни: навч. посіб. /І.Ф. Мещишен, В.П. Пішак, Н.П. Григор’єва – Чернівці: Медик, 1997. – 72 с.

10. Мещишен И.Ф.  Методические разработ­ки для лабораторно-практических занятий по биологичес­кой химии (для иностранных студентов) / И.Ф. Мещишен, Н.Ф. Григорьева. – Черновцы, 1997. – 88 с.

11. Мещишен І.Ф. Методичні розробки для лабораторно-практичних занять з біологічної хімії / І.Ф. Мещишен, П.В. Присяжнюк– Чер­нівці: Медакадемія, 1997. – 66 с.

12. Пішак В.П. Фотосинтез: навч. посіб. /В.П.Пішак, І.Ф. Мещишен. – Чернівці: Прут, 1997. – 58 с.

13. Мещишен І.Ф. Перетворення у біохімії / І.Ф. Мещишен.- Чернівці: Прут, 1998. – 80 с.

14. Волошин О.І. Пилок квітковий (бджолина обніжка) в клінічній та експериментальній меди­цині /О.І. Волошин, О.В. Пішак, І.Ф. Мещишен – Чернівці: Прут, 1998. – 191 с.

15. Мещишен І.Ф. Глутатіонова система організму за умов нор­ми та патології : актова промова /І.Ф. Мещишен. – Чернівці: Медакадемія, 1999.- 26 с.

16.  Мещишен І.Ф. Біомолекули: структура та функції: навч. посіб. /І.Ф. Мещишен, В.П.Пішак, Н.П. Григор’єва. – Чернівці: Медик, 1999.- 149 с.

17. Мещишен І.Ф. Основи клініч­ної біохімії: навч. посіб. /І.Ф. Мещишен, В.П. Пішак, Н.П. Григор’єва. – Чернівці: Медик, 2000. – 164 с.

18. Практикум з клінічної біохімії: навч. посіб. /І.Ф. Мещишен, В.П. Пішак, Н.П. Григор’єва, С.Д. Федоряк. – Чернівці: Медик, 2000. – 157 с.

19. Тестові завдання з біологічної хімії /І.В. Геруш, Н.П. Григор’єва, І.Ф. Мещишен [та ін.] – Чернівці: Медакадемія, 2000. – 52 с.

20.  Хімія: учням, абітурієнтам, студентам, вчителям /Л.Ф. Гуценко, І.Ф. Мещишен, П.В. Присяжнюк [та ін.]; за ред. В.П. Пішака, А.О.Федорова. – Чернівці: Прут, 2000. – 296 с.

21. Мещишен І.Ф. Особливості обміну речовин у дітей: навч. посіб. /І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій.- Чернівці: П.П. Міскевич, 2004.- С.112.

22. Мещишен І.Ф. Клініко-біохімічні ситуаційні задачі: навч. посіб. /І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій.- Чернівці: Медик, 2005.- 84 с.

23. Мещишен І.Ф. Основи обміну речовин та енергії: навч. посіб. /І.Ф. Мещишен, В.П. Пішак, Н.П. Григор’єва.- Чернівці: Медуні­верситет, 2005.- 192 с.

24. Мещишен І.Ф. Біологічна хімія для спеціальності „Клінічна фармація”: навч. посіб. /І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій. – Чернівці: Медуніверситет, 2006.-247 с.

25. Аналітична хімія. Якісний аналіз: навч. посіб. /П.В. Присяжнюк, І.Ф. Мещишен, Л.С. Костюк, О.І. Панімарчук. – Чернівці, 2006.- 139 с.

26. Яремій І.М. Біохімія органів ротової порожнини: навч. посіб. /І.М. Яремій, І.Ф. Мещишен.- Чернівці: Медуніверситет, 2009. – 185 с.

27. Мещишен І.Ф. Біомолекули: структура і функція: навч. посіб. /І.Ф. Мещишен, В.П. Пішак, Н.П. Григор’єва. – Чернівці: Медуніверситет, 2009.– 198 с.

28. Родіола рожева в клінічній та експериментальній медицині /І.Ф. Мещишен, О.І. Волошин, Н.В. Давидова, І.В. Окіпняк.  – Чернівці: Місто, 2006. – 160 с.

29. Davidova N.VEducational-methodical materials to practical classes on bioorganic and biological chemistry: навч.-метод. посіб. /N.VDavidovaI.FMeshchyshen. – Чернівці: Медуніверситет, 2007. – 155 с.

30. Фармацевтична хімія: навч. посіб. /Р.Ф. Стаднійчук, І.Ф. Мещишен, Ю.В. Кадельник та ін.; за заг. ред. проф. І.Ф. Мещишена. – Чернівці: Медуніверситет, 2007. – 208 с.

31. Збірник тестових завдань з хімії /В.О. Чорноус, П.В. Присяжнюк, М.К. Братенко, І.Ф. Мещишен.- Чернівці: Медик, 2007.- 157 с.

32. Давидова Н.В. Fundametntals of enzymology /Н.В. Давидова, І.В. Геруш, І.Ф. Мещишен.- Чернівці: Медуніверситет, 2008.– 102 с.

33. Навчально-методичні матеріали для прак­тич­них занять і самостійної роботи з біологічної хімії /Н.П. Григор’єва, І.М. Яремій, Н.В. Давидова, І.Ф. Мещишен. – Чернівці: Медуніверситет, 2008.–134 с.

34. Яремій І.М. Біологічна хімія для спеціальності „Сестринська справа” /І.М. Яремій, І.В. Геруш, І.Ф. Мещишен. – Чернівці: Медуніверситет, 2009. – 162 с.

35. Григор’єва Н.П. Навчально-методичні матеріали для практи­чних занять з біоорга­нічної та біологічної хімії [для студ. 2-го курсу стомат. факультету] /Н.П. Григор’єва, І.Ф. Мещишен. – Чернівці: Медуніверситет.- 2010.- 132 с.

36. Вільнорадикальні механізми токсичногго ураження організму тетрахлорметаном та шляхи його корекції препаратами ехінацеї пурпурової і мелатоніном /І.В. Геруш, Н.П. Григор’єва, І.Ф. Мещишен, І.В. Мацьопа. – Чернівці: Медуніверситет, 2012. – 180 с.

37. Геруш І.В. Біоорганічна та біологічна хімія: навч.-метод. матеріали до практик. занять /І.В. Геруш, І.Ф. Мещишен, Н.П. Григор’єва. – Чернівці: Медуніверситет, 2012. – 132 с.

38. Хлус К.М. Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження. Навчально-методичні матеріали для лабораторно-практичних занять: навч. посіб. /К.М. Хлус, І.Ф. Мещишен.- Чернівці: Медакадемія, 2004. – 128 с.

39. Родіола рожева в клінічній та експериментальній медицині /І.Ф. Мещишен, О.І. Волошин, Н.В. Давидова, І.В. Окіпняк. – Чернівці: Місто, 2006. – 160 с.

 

Основні наукові статті

         1.    Влияние ионов калия, натрия и хлора на разность потенциа­лов между средой, цитоплазмой и ядром клеток слюнной же­лезы личинок дрозофилы/В.Ф. Антонов, Г.А. Курелла, И.Ф. Мещишен, У. Бень-Цзе. //Доклады АН СССР. – 1965. – Т. 161, № 3. – С. 691-693.

2. Опыт получения гибридной моркови и целесообразность ее выращивания как источника каротина и других составных частей /В.П. Грабовский, И.Ф. Мещишен, С.П. Велущак [и др.] //XXI-я научная сессия Черновицкого уни­верситета: тезисы докладов. – Черновцы, 1965. – С. 31-33.

3. Леутский K.M. Витамин А и обмен электро­литов /К.М. Леутский, И.ФМещишен // XXII-я научная сессия Черновицкого уни­верситета: тезисы докладов. – Черновцы, 1966. – С. 46-49.

4. Леутский K.MВлияние токсических доз ви­тамина А на распределение натрия и калия в клеточных фрак­циях печени /К.М. Леутский, И.Ф. Мещишен //Вопросы эволюционной и сравнительной вита­минологии.– К.: Наукова думка, 1968. – С. 14-17.

5. Мещишен И.Ф. Витамин А и обмен электролитов: реферати­вная информация о законченных научно-исследовательских работах в вузах УССР / И.Ф. Мещишен – К.: Наукова думка, 1968. – 7 с.

6. Мещишен И.Ф. Влияние недостаточности витамина А на рас­пределение натрия и калия в клеточных фракциях печени крыс / И.Ф. Мещишен //Физиология и биохимия функциональных систем орга­низма: сборник: – К.: Наукова думка, 1968. – С. 4-5.

7. Леутский K.M.Взаимосвязь витамина А, на­трия и калия в биосинтезе белка

/ К.М. Леутский, И.Ф. Мещишен // Вопросы медицинской химии. – 1969.- Т.15, № 2.- С. 176-184.

8. Леутский K.M. Взаимосвязь витамина А, на­трия и калия в биосинтезе белка в ядрах / К.М. Леутский, И.Ф. Мещишен //Вопросы питания. – 1969. – № 4. – С.18-23.

9. Леутский K.M. Влияние различного уровня хлористого натрия в диете на содержание натрия и калия в тканях и биосинтезе белка в ядрах печени /К.М. Леутский, И.Ф. Мещишен // Вопросы пита­ния. – 1969. – № 6. – С. 21-29.

10. Мещишен И.Ф. Влияние недостаточности витамина А, ионов калия и натрия на биосинтез белка в ми­тохондриях печени/И.Ф. Мещишен, К.М. Леутский //Вопросы питания. – 1970. – № 2. – С. 32-35.

11. Ковтуняк H.AВлияние гипо­функции щитовидной железы на процессы гликогенеза и РНК-азную активность печени /H.A. Ковтуняк, П.И. Цапок, И.Ф. Мещишен // Проблемы эндокринологии.- 1970.- Т. 16, № 2. – С. 125-128.

12. Довгий В.П. Вплив тиреотропного гормону на активність нуклеаз печінки та процеси глікогенезу у білих щурів / В.П. Довгий П.І. Цапок, І.Ф.  Мещишен

// Ювілейна конференція моло­дих вчених Буковини з проблем природничих наук: матеріали. – Чер­нівці, 1970. – С. 14-15.

13. Мещишен И.Ф. Влияние белковой недостаточ­ности на содержание натрия, калия и воды в органах и тка­нях крыс / И.Ф.Мещишен, П.И. Цапок // Вопросы питания. – 1970. – № 4. – С. 9-11.

14. Цапок П.И. Содержание меди, кобальта и цинка в крови, печени и поджелудочной железе кроликов в условиях гипотиреоза и тиреоидного токсикоза /П.И. Цапок, И.Ф. Мещишен, //VI-е Всесоюзное совещание “Биологическая роль мик­роэлементов и их применение в сельском хозяйстве и меди­цине”: тезисы докладов. – Ленинград, 1970. – С. 161-163.

15. Ковтуняк H.A. Активность РНК-азы и АТФ-азы печени и содержание электролитов в некоторых тканях в разные возрастные периоды / Н.А. Ковтуняк,  П.И. Цапок, И.Ф. Мещишен //  X-я научная конференция по возрастной морфологии, фи­зиологии и биохимии: материа­лы. – М., 1971. – С.58-60.

16. Ковтуняк H.AДинамика из­менений содержания аскорбиновой кислоты в тканях крыс, подвергнутых гипофизэктомии /H.A. Ковтуняк, П.И. Цапок, И.Ф. Мещишен // Вопросы питания. – 1971. – № 3.- С. 49-52.

17. Леутський K.M. Вплив недостатності вітамі­ну А на розподіл натрію і калію у клітинних фракціях печін­ки / К.М. Леутский, І.Ф. Мещишен //Український біохімічний журнал. – 1971. – № 2. – С. 242-246.

18. Ковтуняк H.A. Роль натрия и калия в био­синтезе белка / H.A. Ковтуняк, И.Ф. Мещишен // Биологические науки. – 1971. – № 8. – С. 32-37.

19. Ковтуняк H.A. Влияние гипофизэктомии на содержание нуклеиновых кислот и активность нуклеаз в пе­чени белых крыс /H.A. Ковтуняк, И.Ф. Мещишен //Физико-химические проблемы в современной биологии и медицины. – Тюмень, 1970. – С. 341-344.

20. Показатели окислительно-восстановительных про­цессов, содержание микроэлементов и нуклеинового обмена в некоторых тканях белых крыс после гипофизэктомии и вве­дения гормонов гипофиза / H.A. КовтунякЯ.Д., Киршенблат, И.Ф. Мещишен, Г.М. Ярмольчук // Физиология, биохимия и патология эндокринной системы. – К., 1971. – С. 53-54.

21. Ковтуняк H.A. Влияние гипофизэктомии на распределение натрия и калия в тканях и клеточных фракци­ях печени / H.A. Ковтуняк, И.Ф. Мещишен  // Вопросы физиологии и морфологии чело­века и животных. – Семипалатинск, 1971. – С. 180-190.

22. Ковтуняк H.A. Аденозинтрифосфатазная активность печени и содержание макро- и мик­роэлементов в организме белых крыс при эксперименталь­ном гипотиреозе /H.A. Ковтуняк, П.И. Цапок, И.Ф. Мещишен  //Проблемы эндокринологии. – 1972. – Т. 18, № 3. – С. 86-89.

23. Ковтуняк H.A. Активность АТФ-азы и РНК-азы в печени и содержание калия и натрия в организме белых крыс при экспериментальном тиреоидном токсикозе /H.A. Ковтуняк, П.И. Цапок, И.Ф. Мещишен //Проблемы эндокринологии.- 1972. – Т. 18, № 6.- С. 52-56.

24. Ковтуняк H.A. Влияние АКТГ и ТТГ на активность АТФазы печени гипофизэктомированых крыс /H.A. Ковтуняк, И.Ф. Мещишен //Актуальные проблемы физиологии, биохимии и па­тологии эндокринной системы. – М., 1972. – С. 22.

25. Ковтуняк H.A. Роль натрия в транспорте аминокислот/ H.A. Ковтуняк, И.Ф. Мещишен // Научные доклады высшей школы – 1974.- № 4.- С. 46-51. – (Серия « Биологические науки»).

26. Процеси гліколізу в печінці тиреоїдектомованих щурів / H.A. Ковтуняк, І.Ф. Мещишен, П.І. Цапок, В.А. Живецький //Український біохімічний журнал. – 1974. – № 2. – С. 178-180.

27. Мещишен И.Ф. Роль калия и натрия в ферментативных про­цессах /И.Ф. Мещишен // IV Всесоюзная конференция по водно-солево­му обмену: материалы. – Черновцы, 1974.- С. 105.

28. Ковтуняк H.A. Влияние гипофизэктомии и гормонов гипофиза на распределение натрия и калия в орга­нах и тканях белых крыс / H.A. Ковтуняк, И.Ф. Мещишен //IV Всесоюзная конференция по водно-солевому обмену. – Черновцы, 1974. – С. 25.

29. Палий Г.К. Влияние химиоте­рапевтических препаратов на содержание электролитов в крови и тканях / Г.К. Палий, В.П. Пишак, И.Ф.  Мещишен //IV Всесоюзная конференция по водно-солевому обмену. – Черновцы, 1974.- С.37.

30. Цапок П.И. Влияние тиреоидина на АТФазную активность и содержание биоэлементов в организме белых крыс / П.И. Цапок, И.Ф. Мещишен // Труды конференции молодых ученых. – Пущино, 1974. – С.260-262.

31. Руснак И.К. Влияние бис- четвертичных аммониевых солей этилендиамина (этония) на содержание белковых фракций и активность АТФаз в пече­ни белых крыс /И.К. Руснак, И.Ф. Мещишен, Г.М.  Ярмольчук //Физиологическая роль поверхностно-активных веществ: тезисы докла­дов Всесоюзного симпозиума. – Черновцы, 1975. – С.88-90.

32. Ковтуняк H.A.  Влияние СТГ, ТТГ и АКТГ на некоторые процессы обмена меди, на­трия и калия в печени гипофизэктомированнъгх крыс / H.A. КовтунякИ.Ф. Мещишен, Г.М.  Ярмольчук  // Про­блемы эндокринологии.- 1975.- Т. 21, №1.- С.79 – 83.

33. Вплив тиреоїдектомії на обмінні процеси в печінці білих щурів /П.І. Цапок, М.K. Мійарес, Д.Г. Уркіса, І.Ф.  Мещишен; [іспан. мов.] //Матеріали III наукової клініко- хірурго -стоматологічної конференції. – Орієнте, 1974. – С. 17-19.

34. Цапок П.І. Вплив щитоподібної залози на рівень калію і натрію в ендокринних органах білих щурів /П.І. Цапок, І.Ф. Мещишен; [іспан. мов.] //Матеріали V наукової сесії. – Гавана, 1975. – С. 26-28.

35. Влияние гормонов гипофиза и коры надпочечников на обмен веществ и содержание микро­элементов в тканях /Н.А. КовтунякИ.Ф. Мещишен, П.И. Цапок [та ін.] //Сборник рефератов НИР и ОКР. – 1975, № 10.

36. Цапок П.I. Активність нуклеаз, АТФ-азівміст калію і натрію в організмі тиреоїдектомованих щурів (іспан. мов.) / П.I. Цапок, І.Ф.  Мещишен // RevCubMed. – 1976. – Т. 15, № 1. – С. 35-38.

37. Цапок П.І. Вплив функції щитоподібної за­лози на вміст калію і натрію в ендокринних органах білих щурів (іспан. мов.) / П.І. Цапок, І.Ф.  Мещишен //RevCubMed. – 1976. – Т. 15, № 2. – C. 1-6.

38. Ярмольчук Г.М. Вплив кортикотропіну, со­матотропну і тиреотропіну на розподіл мінеральних речо­вин у тканинах гіпофізектомованих щурів /Г.М. Ярмольчук, І.Ф.  Мещишен // Український біохіміч­ний журнал. – 1976. – Т. 48, № 4. – С. 517-520.

39. Пишак В.П. Влияние эпифизэктомии на морфофункциональные показатели сердца и почек у крыс /В.П. Пишак, И.Ф. Мещишен // Материалы ІІ-го съезда патологоанатомов Украины. – Чернов­цы, 1976.- С. 97-98.

40. Биохимические сдвиги в организме белых крыс, подвергнутых лазерному излучению /И.Ф. Мещишен, A.B. Калюш, H.A.Ковтуняк [и др.] //Тобольс­кая зональная конференция по химии и химической техно­логии: тезисы докладов. – Тобольск, 1977. – С. 170-171.

41. Мещишен И.Ф. Метод определения биохими­ческих показателей в одной пробе /И.Ф.  Мещишен, П.И. Цапок //Новое в лаборато­рной диагностике внутренних болезней: материалы II съез­да республиканского научного общества врачей-лаборантов. – Чернов­цы, 1977. – С. 295-296.

42. Мещишен И.Ф. Методика определения актив­ности сорбитдегидрогеназы в печени /И.Ф. Мещишен, П.И. Цапок // Новое в лабо­раторной диагностике внутренних болезней: материалы II съезда республиканского научного общества врачей-лаборантов. – Че­рновцы, 1977. – С. 106.

43. Самсон Е.И. Диагностичес­кая ценность определения активности глюкозо-6-фосфатазы в сыворотке крови при заболеваниях печени /Е.И. Самсон, И.Ф. Мещишен, С.Ф. Гайдичук //Новое в лабораторной диагностике внутренних болезней: материа­лы II съезда республиканского научного общества врачей-лаборантов. – Черновцы, 1977. – С. 131-132.

44. Цапок П.И.Показатели углеводно-фосфорного обмена в поджелудочной железе тиреоидэктомированных крыс /П.И. Цапок, И.Ф. Мещишен //ІІ-й съезд эндокринологов УССР: тезисы докладов. – К., 1977. – С. 86.

45. Пишак В.П. Функциональное состояние почек эпифизэктомированных крыс в условиях водных и со­левых нагрузок /В.П. Пишак, И.Ф. Мещишен //V Всесоюзная конференция по физи­ологии почек и водно-солевому обмену.- Л., 1978.- С. 45.

46. Мещишен И.Ф. Активность АТФазы, лактат-дегидрогеназы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в поджелу­дочной железе тиреоидэктомированных белых крыс / И.Ф.  Мещишен, П.И. Цапок // Украинский  биохимический журнал. – 1978. – Т. 50, № 3. – С. 322-325.

47. Біохімічний склад амніотичної рідини в міру розвитку вагітності /Т.В. Борима, H.A. Ковтуняк, П.І. Цапок, І.Ф. Мещишен [та ін.] //Педіатрія, акушерство і гіне­кологія. – 1978.- № 1. – С. 44-45.

48. Цапок П.И. Способ определения белка в тканях биуретовым методом /П.И. Цапок. И.Ф.  Мещишен // Опыт работы по даль­нейшему развитию новаторства, изобретательства и рацио­нализации медицинских работников.- Кемерово, 1979. – С. 108.

49. Мещишен И.Ф. Сравнительное изучение влияния декаметоксина, декамина и леворина на показатели углеводного обмена в печени белых крыс /И.Ф.  Мещишен, П.И.Цапок // Фармакология и токсикология. – 1979. – № 4. – С. 406-409.

50. Мещишен И.Ф. Влияние нистатина на ак­тивность ферментов углеводного обмена в печени /И.Ф.  Мещишен, Г.М. Ярмольчук //Анти­биотики. – 1979. – № 10. – С. 776-777.

51. Мещишен И.Ф. Влия­ние кастрации на углеводный обмен /И.Ф.  Мещишен, В.Ф. Мыслицкий, Г.И. Ходоровский // Проблемы эндокри­нологии. – 1980. – Т. 26, № 1. – С. 88-91.

52. Мещишен И.Ф. Изменение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и глутагионредуктазы в почках в онтогенезе крыс / И.Ф.  Мещишен, В.И. Проняев, Н.И.  Мисилюк // Журнал эволюционной био­химии и физиологии. – 1980. – Т 16, № 4. – С. 403-404.

53. Яворский В.М. Влияние хронической алко­гольной интоксикации на активность алкогольдегидрогеназы печени у потомства /В.М. Яворский, И.Ф.  Мещишен //Фармакология и токсикология. – 1980. – Т. 38, №5. – С. 622-625.

54. Активность некоторых ферментов гликолитического ряда у больных язвенной болезнью, сочетающейся с хроническим гепатитом /Е.И. Самсон, И.Ф. Мещишен, В.А. Калугин, А.И. Волошин // Врачебное дело. – 1980. – № 11. – С. 86-89.

55. Мещишен И.Ф. Глюкозо-6- фосфатдегидрогеназная, глутатионредуктазная, сукцинатдегидрогеназная активность и содержание натрия и калия в по­чках при водной нагрузке /И.Ф.  Мещишен, В.П. Пишак, Г.В. Черновская  //Український біохімічний журнал. – 1981. – Т. 53, № 3. – С. 91-94.

56. Мещишен И.Ф. Динамика ак­тивности некоторых ферментов гликолитического ряда при лечении язвенной болезни, сочетающейся с хроническим ге­патитом / И.Ф.  Мещишен, А.И. Волошин, В.А.  Калугин //Тезисы докладов VII Республиканской кон­ференции терапевтов Латвийской ССР. – Рига, 1981. – С. 134-136.

57. Мещишен И.Ф. Влияние этония на гликолиз в печени крыс /И.Ф.  Мещишен // Український біохімічний журнал. – 1982. – Т. 54, № 4. – С. 452-454.

58. Самсон Е.И. Содержание глутатиона в крови больных хроничес­ким гастритом и язвенной болезнью /Е.И. Самсон, А.И. Волошин, Э.Б. Проскурова //Врачебное дело. – 1983. – № 1. – С. 64-67.

59. Мещишен И.Ф. Окисление и восстановление глутатиона в органах крыс при введении этония /И.Ф.  Мещишен, И.В. Петрова // Український біохімічний журнал.  – 1983. – Т. 55, № 5. – С. 571-573.

60. Боднарь Б.H. Дифференциально-диагностическая значимость определения активности глутатионредуктазы и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы при осложненных пневмониях у детей раннего возраста /Б.Н. Боднарь, И.В.Петрова, И.Ф. Мещишен // Новое в лабораторной диагностике хронических болезней внутрен­них органов. – Ужгород, 1983. – С. 224.

61. Мещишен И.Ф. Содержа­ние глутатиона в крови у больных хроническим первичным гастродуоденитом и язвенной болезнью в динамике лечения /И.Ф.  МещишенА.И. Волошин, М.Ю. Коломоец //Новое в лабораторной диагностике хронических болезней внутренних органов. – Ужгород, 1983. – С. 149.

62. Влияние декан 1-10-бис (ацетокси N,N-диметил N-дифенил-этил) аммоний дихлорида на обмен веществ у белых крыс/ Н.А. Ковтуняк, И.Ф. Мещишен, И.К. Руснак [и др.] //Фармакология и токсикология. – 1984. – № 6. – С. 60-63.

63. Мещишен И.Ф. Влияние индометацина и вольтарена на окисление и восстановление глутатиона у белых крыс / И.Ф.  Мещишен, С.В. Васильев //Фармакология и токсикология. – 1985. – Т. 48, № 1. – С. 28-31.

64. Влияние индометацина на гистофизиологию коры надпочечников и островкового аппарата / В.В. Зажаева, А.И. Мардарь,  И.Ф.  Мещишен [и др.] //Актуальные вопросы морфологии: тезисы II съезда АГЭ и то­пографов УССР. – Полтава, 1985. – С. 77.

65. Смирский О.А. Влияние внутрибрюшинного электролиза на функциональное состояние печени и некоторые показатели интоксикации при перито­ните /O.A. Смирский, И.Ф. Мещишен, Б.О. Мильков //Клиническая хирургия.- 1986. – № 1. – С. 22-24.

66. Влияние индоме­тацина и вольтарена на обмен веществ /И.Ф. Мещишен, H.A. Ковтуняк, Г.М. Ярмольчук [и др.] // V Всесоюз­ный биохимический съезд: тезисы стендовых сообщений. – М.: Наука, 1986. – Т. 2. – С. 283.

67. Волошин А.И. Использование некоторых детских смесей в комплексном лечении хронического гаст­родуоденита и язвенной болезни / А.И. Волошин, И.Ф.  Мещишен //Терапевтический архив. – 1986.- № 2.- С. 40-44.

68. Мещишен И.Ф. Влияние додецония на углеводный обмен /И.Ф.  Мещишен // Український біохімічний журнал. – 1986. – Т. 58, № 4. – С. 86-88.

69. Мещишен И.Ф. Метод определения активности глутатион-S-трансферазы в крови /И.Ф.  Мещишен // Применение ферментов в ме­дицине: тезисы докладов республ. науч. конф. – Симферополь, 1987. – С. 135.

70. Диагностическая зна­чимость глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и глутатионредуктазы при остеомиелите у детей / Б.О. Мильков, Ф.Г. Кулачек, И.Ф. Мещишен, O.A. Смирский //Применение ферментов в медицине: тезисы докладов республ. науч. конф. – Симферополь, 1987. – С.85.

71. Мещишен І.Ф. Біохі­мічні механізми дії четвертинних амонієвих сполук на обмін речовин /І.Ф. Мещишен, Г.М. Ярмольчук,  Л.Г. Бордяківська //V Український біохімічний з’їзд: тези допо­відей. – 1987.- Ч. 2.- С.90.

72. Биологическая активность фосфонийгидразонов /Н.Г. Проданчук, В.К. Патратий, И.В. Мегера, И.Ф.  Мещишен //Физиологически активные вещества: сборник. – 1987. – Вып. 19. – С. 60-67.

73. Мещишен И.Ф. Влияние этония на состояние глутатионовой системы печени при токсическом гепатите /И.Ф.  Мещишен //Фармакология и токсикология.- 1989. – Т. 52, № 3. – С. 80-82.

74. Мещишен И.Ф. Методика оценки обезвреживающей функ­ции печени /И.Ф.  Мещишен // Новое в лабораторной диагностике бо­лезней внутренних органов. – Ворошиловград, 1989. – С. 385-386.

75. Мещишен И.Ф. Механизм биологического действия бисчетвертичных соединений, производных полиметилендиамина /И.Ф. Мещишен //Актуальные проблемы хирургии. – Черновцы. –  1990. – С. 63-64.

76. Волошин А.И. Биохимические аспекты патогенеза хронического первично-

го гастродуоденита / А.И. Волошин, И.Ф.  Мещишен  //Актуальные проблемы хирургии. – Черновцы, 1990. – С. 62-63.

77. Мещишен И.Ф. Влияние бисчетвертичных аммониевых со­единений на активность глутатион-8-трансферазы печени крыс /И.Ф.  Мещишен //Фармакология: состояние и перспективы исследований: тезисы докладов IV съезда фармакологов УССР. – Харьков, 1990. -С. 208.

78. Коломоец М.Ю. Система глутатиона при язвенной болезни в динамике лечения / М.Ю. Коломоец, И.Ф.  Мещишен //IV Всесоюз­ный съезд гастроэнтерологов: материалы съезда (17-20 ок­тября 1990 г.) – М.- Л.,  1990. – Т. 1. – С. 323-325.

79. Прогностическое значение определения восстановленного глутатиона в крови при отравлениях / И.Ф. Мещишен, В.И. Ротарь, Б.H. Боднарь, Р.В.  Гуцуляк//Актуальные проблемы лекарственной токсикологии: тезисы докладов Всесоюзной науч. конф. – М., 1990. – Ч. 2. – С. 193.

80. Коломоец М.Ю. Состоя­ние системы глутатиона при язвенных поражениях желуд­ка и двенадцатиперстной кишки /М.Ю. Коломоец, И.Ф. Мещишен, А.И.  Волошин //Клиническая медицина. – 1991.- Т.69, № 7. – С. 66-68.

81. О функциональном состоянии пече­ни при воздействии некоторых бисчетвертичных аммоние­вых соединений /В.И. Проняев В.H. Круцяк И.Ф.  Мещишен [и др.] // Влияние антропогенных факторов на морфогенез и структурные преобразования органов: ма­териалы Всерос. конф. – Астрахань, 1991. – С. 125-126.

82. Мещишен И.Ф. Влияние этония на состояние глутатионовой системы печени при язвенном поражении желудка и две­надцатиперстной кишки /И.Ф.  Мещишен // Фармакология и токсикология.- 1991.- Т. 54, № 6. – С. 86.

83. Ротарь В.И. Содержание восстановленного глутатиона в крови больных с тяжелыми формами интоксикаций /В.И. Ротарь, И.Ф. Мещишен, Б.Н.Боднарь //Гнойно-септические осло­жнения в неотложной хирургии: тезисы докладов. – Черно­вцы, 1992. – С. 133-134.

84. Изменение некоторых показателей перекисного окисления липидов у больных хроническим гастродуоденитом и язвен­ной болезнью /И.Ф. Мещишен, А.И. Волошин, Б.П. Сенюк, Н.Б. Шашко //Гнойно-септические осложнения в неотложной хирургии: тезисы докладов. – Черновцы, 1992. – С. 150-151.

85. Коломоец М.Ю. Показатели системы глутатиона при лечении больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки с использованием новых бел­ковых таблетированных продуктов / М.Ю. Коломоец, И.Ф.  Мещишен //Врачебное дело. – 1992.- № 2. – С. 41-45.

86. Мещишен І.Ф. Механізм дії бісчетвертинних амонієвих спо­лук на обмін речовин /І.Ф.  Мещишен  //VI Український біохімічний з’їзд: тези доповідей. – К., 1992. – Ч.1. – С. 211.

87. Вплив бісчетвертин­них амонієвих сполук на обмін речовин в печінці при ток­сичному гепатиті / І.Ф. Мещишен, Л.Г. Бордяківська,  Л.С.  Костюк [та ін.] // VI Український біохімічний з’їзд: тези доповідей. – К., 1992. – Ч.1. – С. 212.

88. Мещишен И.Ф. Антиоксидант­ная активность бисчетвертичных аммониевых соединений метиленового ряда /И.Ф.  Мещишен, Г.Т. Писько, К.Г.  Тащук //Экспериментальная и клиническая фармакология. – 1992. – Т. 55, № 2. – С. 40-43.

89. Писько Г.Т. Синтез, не­которые физико-химические свойства дихлорида гексаме­тилен-1,6-(N-диметилкарбодезоксиметил) аммония – додецония /Г.Т. Писько, М.Г. Наконечная, И.Ф. Мещишен // Актуальные проблемы ветеринарной науки: сб. науч. трудов Киевской с/х академии. – К., 1992. – С. 126-132.

90. Модель эрозивно-язвенных поражений гаст­родуоденального комплекса/А.И., Волошин, И.Ф Печенюк, И.В. Мещишен [и др.] //Актуальні питання використання лабораторних тварин в медико-біологічних до­слідженнях: матеріали республ. наук.-практ. конф.- Чернівці, 1992.- Т. 2.- С. 148-149.

91. Мещишен И.Ф.Продукты перекисного окисления липидов крови на модели эрозивно-язвенного поражения гастроду­оденального комплекса у крыс /И.Ф. Мещишен, А.И. Волошин, И.В. Печенюк //Актуальні питання використання лабораторних тварин в медико-біологічних дослідженнях: матеріали республ. наук.-прак­т. конф. – Чернівці, 1992. – Т. 2. – С. 191-193.

92. Печенюк І.В. Використання екстракту бджолиного пилку у лікуванні гепатитів /І.В. Печенюк І.Ф. Мещишен, О.І. Волошин //Нове у діагностиці та лікуванні захворювань органів трав­лення: тези доповідей. – Вінниця, 1993. – С. 163-164.

93. Христич Т.М. Особливості перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний панкреатит /Т.М. Христич, І.Ф. Мещишен //Нове у діагностиці та лікуванні захворювань органів трав­лення: тези доповідей. – Вінниця, 1993. – С. 220-221.

94. Влияние экстракта цветочной пыльцы на течение язвеной болезни у работников транспорта /Б.П. Сенюк, В.П. Волошин,И.Ф. Мещишен, В.Н.  Кушнир //Актуальные про­блемы медицины: тезисы докладов Украинской межвед. науч.-практ. конф.- Ч. 2. – Одесса, 1993.- С. 342.

95. Біохімія печінки в умовах забруднення та її корекція /І.Ф.Мещишен, Н.П. Григор’єва, М.М. Марченко, В.В.  Бевзо //Навколишнє середовище і здоров’я: тези доповідей між­нар. наук. конф. – Чернівці, 1993. – С. 94.

96. Мещишен І.Ф. Вплив малих доз проникаючої радіації на деякі біохімічні показники у печінці щурів /І.Ф.  Мещишен, Н.П. Григор’єва, І.В.  Печенюк //Навколишнє середовище і здоров’я: тези доповідей між нар. наук. конф. – Чер­нівці, 1993. – С. 95.

97. Взаємодія моноамінів та ГАМК в деяких структу­рах лімбічної системи мозку /В.Ф. Мислицький, І.Ф. Мещишен, С.С. Ткачук, Л.В.  Оленович // Науково-методичні ас­пекти фізіології. – Львів, 1993. – С. 55-56.

98. Іванов Ю.І. Синтез нових лікувальних засобів та впровадження їх у практику /Ю.І. Іванов, І.Ф. Мещишен, І.Й. Сидорчук //Вчені Буковини – народній охороні-здоров’я: матеріали кон­ф., присвяч. 50-річчю Чернівецького медінститу­ту. – Чернівці, 1994. – С. 44-47.

99. Біохімія печінки та нирок щурів за умов дії проти­грибкових препаратів /І.Ф. Мещишен, Н.П. Григор’єва, Л.С. Бордяківська, Л.Г. Кос // Вчені Буковини – народній охороні здоров’я: матеріали конф., присвяч. 50-річчю Чернівецького медінституту. – Чернівці, 1994. – С. 173-174.

100. Амонійні похідні декаметилендіаміну як дезінфікуючі речо­вини /В.К. Патратій, І.П. Бурденюк, І.Ф. Мещишен, І.В.  Мегера // Вчені Буковини – народній охороні здоров’я: матеріали конф., присвяч. 50-річчю Чернівецько­го медінституту. – Чернівці, 1994. – С. 186-187.

101. Мещишен І.Ф. Роль розрахункових за­дач та перетворень при вивченні біологічної хімії /І.Ф. Мещишен, П.В. Присяжнюк // Шляхи оптимізації навчально-методичної роботи: матері­али ювілейної навч.-метод. конф. Черніве­цького медінституту. – Чернівці, 1994. – С. 33-34.

102. Печенюк І.В. Мембраностабілізуюча дія спиртового екстракту бджолиного пилку /І.В. Печенюк, І.Ф. Мещишен // Фармацевтич­ний журнал. – 1994, № 3. – С. 100-102.

103. Мещишен І.Ф. Перспективи використання четвертинних амонієвих сполук /І.Ф. Мещишен //Хист. – 1993, № 1. – С. 16-17.

104. Печенюк И.В. Экспери­ментальное изучение экстракта пчелиной пыльцы при ток­сическом гепатите /И.В. Печенюк, И.Ф. Мещишен, Н.Ф.  Григорьева //Химико-фармацевтический журнал. – 1994. -№7. -С. 27-29.

105. Показники молекулярних продуктів перекисного окислен­ня ліпідів при гострих вірусних гепатитах А і В /І.В. Печенюк, А.М. Сокол, О.І. Волошин, І.Ф.  Мещишен // Лікарська справа. – 1994. – № 3-4. – С. 83-86.

106. Особливості клінічної картини і лікування ХПГД у хворих похилого віку/О.І. Волошин, І.Ф. Мещишен, І.Й.  Сидорчук [та ін.]  //Лікар­ська справа. – 1994. – № 7-8. – С. 113-116.

107. Федів О.І. Білки сполуч­ної тканини за ерозивно-виразкового ураження шлунка /О.І., Федів, І.Ф. Мещишен, М.Ю.Коломоєць //Український біохімічний журнал. – 1994. – Т. 66, № 4. – С. 101-107.

108. Геруш І.В. Вплив спиртової настойки ехінацеї пурпурової на проникність мембран еритроцитів / І.В. Геруш, І.Ф. Мещишен: матеріали наук. конф. виклад., співроб. та студ., присвяч. 120 річчю заснування Черні­вецького університету. – Чернівці: Рута, 1995. – С. 13.

109. Григор’єва Н.П. Методика ви­користання комп’ютерної техніки при вивченні курсу “Біо­хімія” /Н.П. Григор’єва, І.В. Геруш, І.Ф. Мещишен //Комп’ютерні програми навчального призна­чення з хімії: тези доповідей І Української наук.-метод. конф. – Донецьк, 1995. – С. 13.

110. Христич Т.М. Мембраностабілізуюча та антиоксидантна дія ностропілу/Т.М. Христич, І.Ф. Мещишен //Перший Українсь­кий конгрес гастроентерологів. – Дніпропетровськ, 1995. – С. 127.

111. До фармакології нагідок лікарських/ Р.Б. Косуба, Н.П.Григор’єва, І.Ф. Мещишен [та ін.] //Перший національний з’їзд фармакологів України. Сучасні проблеми фармакології. – Полтава, 1995. – С.84.

112. Гипоксически-гиперкапнические трени­ровки и перекисное окисление липидов в эксперименте / С.В. Билецкий, В.К. Тащук, И.Ф.  Мещишен [та ін.]  //Фізіологія і патологія перекисного окислення, гемоста­зу та імуногенезу. – Полтава, 1995. – С.8.

113. Коломоєць М.Ю. Клініко-експериментальне вивчення впливу етонію на стан захисних протирадикальних систем організму при виразкових ура­женнях шлунку та дванадцятипалої кишки / М.Ю. Коломоєць, О.І. Федів, І.Ф. Мещишен //Синтез, експериментальне вивчення та клінічне застосування четвертинних амонієвих сполук: матеріали симпозіму. – Чер­нівці, 1995. – С. 33.

114. Механізм дії та перспективи використання четвер­тинних амонієвих сполук /І.Ф. Мещишен, Л. Г. Бордяківська,  Л.С. Костюк, Н.П. Григор’єва //Синтез, експериментальне вивчення та клінічне застосування четвертинних амонієвих сполук: матеріали симпозіуму. – Чернівці, 1995. – С. 44.

115. Мещишен І.Ф. Вплив етонію на стан глутатіонової системи печінки за умов тотального гамма-опромінення /І.Ф. Мещишен,  В.І. Молдован //Синтез експериментальне вивчення та клі­нічне застосування четвертинних амонієвих сполук: мате­ріали симпозіуму. – Чернівці, 1995. – С. 46.

116. Билецкий С.В. Влияние адаптации к гипоксии-гиперкапнии на состояние оксидантной и антиоксидантной сис­тем печени и капилляризацию миокарда в эксперименте /С.В. Билецкий, И.Ф. Мещишен, А.И. Волошин //Український кардиологічний журнал. – 1995. – № 6. – С. 60-62.

117. Боднарь Б.М. Вплив внутрішньовенного лазерного опромінення крові на вміст відновленого глутатіону при гострому апендициті у дітей / Б.М. Боднарь, І.Ф. Мещишен  //Актуальні питання реабілітації гастроентерологічних хворих: мате­ріали симпозіуму. – Чернівці, 1996. – С. 33.

118. Перспективи використання пилку квіткового при реабілітації гастроентерологічних хворих / О.І. Волошин, В.П. Пішак, І.Ф. Мещишен [та ін.]//Актуальні питання реабілітації гастроенте­рологічних хворих: матеріали симпозіуму. – Чернівці, 1996. – С. 57.

119. Вплив настойки суцвіть арніки гірської на кислотоутворюючу функцію шлунка /Т.В. Захарчук, І.Ф. Мещишен, О.І. Волошин [та ін.] //Актуальні питання реабілі­тації гастроентерологічних хворих: матеріали симпозіуму. – Чернівці, 1996. – С. 143.

120. Хавич О.О. Мембраностабілізуюча дія на­стоянки болиголову / О.О.  Хавич, І.Ф.Мещишен //Актуальні питання медичної допомоги населенню:  матеріали симпозіуму. – Чернівці, 1996. – С. 49-50.

121. Яремій І.М. Вплив настоянки арніки гірсь­кої на стан глутатіонової системи печінки щурів при експе­риментальному виразковому ураженні шлунка та дванад­цятипалої кишки /І.М. Яремій, І.Ф. Мещишен //Актуальні питання медичної до­помоги населенню: матеріали симпозіуму. – Чернівці, 1996. – С. 50-53.

122. Мещишен І.Ф. Комп’ютерне забезпечення державного іспиту з біохімії/І.Ф. Мещишен, Н.П. Григор’єва, І.В. Геруш //Шляхи оптимізації навчально-методичної роботи: матеріали навч.-метод. конф. ЧМІ. – Чернівці, 1996.- С. 25-26.

123. Геруш И.В. Состояние пероксидного оки­сления липидов при действии низких доз радиации и его коррекция настойкой эхинацеи пурпурной / И.В. Геруш, И.Ф. Мещишен  // Вторая Укра­инская науч.-практ. конф. по народной и нетрадиционной медицине: тезисы докладов. – Днепропет­ровск, 1996. – С. 75-76.

124. Билецкий С.В. Гипоксически-гиперкапнические тренировки и перекисное окисление ли­пидов в эксперименте /С.В. Билецкий, В.К. Тащук, И.Ф. Мещишен //Фізіологія і патологія окис­лення, гемостазу і імуногенезу: матеріали конф.- Полтава, 1996.- С. 8.

125. Стан глутатіонової сис­теми печінки щурів при експериментальних патологіях /І.Ф. Мещишен, Н.П. Григор’єва, Л.Г. Бордяківська [та ін.] //Актуальні питання морфогенезу: матеріали конф. – Чернівці, 1996. – С. 219-220.

126. Боднар Б.М. Вплив внутріш­ньовенного опромінення крові на перекисне окислення лі­підів при гострому перитоніті у дітей / Б.М. Боднар, І.Ф. Мещишен, Я.В. Трутяк //Актуальні питання морфогенезу: матеріали конф. – Чернівці, 1996.- С. 44-45.

127. Пішак В.П. Флора Буковини в збереженні здоров’я і генофонду населення краю /В.П. Пішак, О.І. Волошин, І.Ф. Мещишен //Демог­рафічна ситуація в Карпатському регіоні: реальність, проб­леми, прогнози на XXI століття: тези міжнарод. наук.-практ. конф. – Чернівці-К., 1996. – С. 277-279.

128. Мембраностабілізуюча дія арніки гірської  / І.М. Яремій, І.Ф. Мещишен, О.І. Волошин, Т.В. Захарчук // Фармацевтич­ний журнал. – 1997. – № 2. – С. 90-93.

129. Стан глутатіонової системи печінки мишей в умовах радіаційно-забрудненої зони та її корекція бджолиним пилком / В.В. Бевзо, Н.П. Григор’єва, М.М. Марченко, І.Ф. Мещишен // Доповіді НАН України. – 1997. – № 2. – С. 141-146.

130. Мещишен І.Ф. Глутатіонова система організму людини (огляд літератури) / І.Ф. Мещишен, О.О. Хавич, Н.П. Григор’єва // Хист. – 1997.- № 1. – С. 265-273.

131. Миронюк О.В. Сучасні погля­ди на стан пероксидного окислення ліпідів і систему анти­оксидантного захисту при захворюваннях печінки / О.В. Миронюк, І.Ф. Мещишен, А.М. Сокол // Хист. – 1997.- № 1. – С. 373-376.

132. Геруш І.В. Вплив спиртової настойки ехінацеї пурпурової на стан глутатіонової системи печінки за умов експериментальної патології /І.В. Геруш, І.Ф. Мещишен // VII Український біо­хімічний з’їзд: тези доповідей.- Ч.ІІІ. – К., 1997.- С. 16-17.

133. Поєднана дія рентгенівського опромінення і солей талію на стан глутатіонової системи в печінці мишей та її корекція /В.В. Бевзо, Н.П. Григор’єва, М.М. Марченко, І.Ф. Мещишен //Доповіді НАН України. – 1997. – № 8. – С. 161-164.

134. Яремій І.М. Вплив малих доз іонізуючої радіації на процеси пероксидного окислення ліпідів і стан глутатіонової системи крові та печінки щурів / І.М. Яремій, Н.П. Григор’єва, І.Ф.  Мещишен // Буковинський медичний вісник. – 1997. – № 1. – С. 83-88.

135. Геруш І.В. Вплив спиртової настойки ехінацеї на стан перекісного окислення ліпідів за умов дії низьких доз радіації / І.В. Геруш, І.Ф. Мещишен //Ліки.- 1997. – № 6. – С. 27-30.

136. Мещишен І.Ф. Метод визначення окислювальної модифі­кації білків плазми (сироватки) крові / І.Ф. Мещишен // Буковинський медичний вісник. – 1998. – Т. 2, № 1. – С. 156-158.

137. Дейнека С.Є. Особливості комбінованого впливу на культуру клітин НеLа настоянки болиголову плямистого та оксалату калію /С.Є. Дейнека, І.Ф. Мещишен, О.О. Хавич // Буковинський медичний вісник. – 1998. – Т. 2, № 1. – С. 99-103.

138. Геруш І.В. Стан глутатіонової системи крові за умов експериментального виразкового ураження гастродуоденальної зони та дії настоянки ехінацеї пурпурової /І.В. Геруш, І.Ф. Мещишен // Вісник проблем біології і медицини. – 1998. – № 1. – С. 10-15.

139. Яремій І.М. Вплив настой­ки арніки гірської на стан пероксидного окислення ліпідів та захисної глутатіонової системи печінки щурів за умов експериментального токсичного гепатиту /І.М. Яремій, Н.П. Григор’єва, І.Ф.  Мещишен // Український біо­хімічний журнал. – 1998. – Т. 70, № 2. – С. 86-90.

140. Геруш І.В. Стан глутатіонової системи ор­ганізму при дії спиртової настойки ехінацеї пурпурової /І.В. Геруш, І.Ф. Мещишен //Ліки. – 1998.- № 3.- С. 18-21.

141. Яремій І.М. Вплив настойки арніки гірсь­кої на оксидантний стан крові, печінки та шлунку щурів при експериментальній виразковій хворобі / І.М. Яремій, І.Ф. Мещишен // Вісник проблем біо­логії і медицини. – 1998. – Вип.18. – С.77-79.

142. Волошина Л.О. Пилок квітковий як засіб корекції оксидазно-антиоксидазних систем у хворих на не­достатність кровообігу різного ґенезу /Л.О. Волошина, І.Ф. Мещишен  // Інформація та негентропійна терапія. – 1998. – № 1. – С. 5.

143. Волошин О.І. Пилок квітковий – перспективний засіб ад’ювантної терапії захворювань вну­трішніх органів/О.І. Волошин, В.П. Пішак, І.Ф. Мещишен //Матеріали XIV з’їзду терапевтів України. – К., 1998. – С. 154.

144. Волошин О.І. Пилок квітковий як універсальний засіб біокорекції при захворюваннях вну­трішніх органів /О.І. Волошин, В.П. Пішак, І.Ф. Мещишен //Третя Українська наук.-практ. конф. з народної та нетрадиційної медицини: матеріали конференції. – К., 1998. – Т. 2. – С. 178-182.

145. Геруш І.В. Вплив настоянки ехінацеї пурпу­рової на стан оксидантної та антиоксидантної системи крові за умов фізіологічної норми /І.В. Геруш, І.Ф. Мещишен //Третя українська нау­к.-практ. конф. з народної та нетрадиційної медицини: матеріали конференції. – К., 1998. – Т. 2. – С. 87-89.

146. Досягнення і перспективи діяльності асо­ціації фітотерапевтів і біологів Буковини в оздоровленні населення / В.П. Пішак, О.І. Волошин, І.Ф Мещишен [та ін.] // Третя українська наук.-практ.кон­ф. з народної та нетрадиційної медицини: матеріа­ли конференції. – К., 1998. – Т. 2. – С. 114-116.

147. Билецкий С.В. Перспекти­ва развития спелеотерапии в карстовых пещерах Буковины /С.В. Билецкий, А.П. Волошин, И.Ф.Мещишен // Проблеми екології та медицини. – 1998. – № 3-4. – С. 19-20.

148. Геруш И.В. Влияние спиртовой настойки эхинацеи пурпурной на состояние оксидантной системы крови в норме и при экспериментальной патологии /И.В. Геруш, И.Ф. Мещишен //Изучение и использование эхинацеи: материалы междунар. науч. конф. – Полтава: Веретка, 1998. – С. 115-118.

149. Васильева Н.В. Показники оксидантної та глутатіонової систем крові у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію /Н.В. Васильева, І.Ф. Мещишен //Буковинський медичний вісник. – 1998. – T. 2, №3-4. – С. 3-6.

150. Геруш I.В. Корекція настоянкою ехінацеї пурпурової зрушень в антиоксидантній системі крові після одноразового опромінення низькими дозами/І.В. Геруш, І.Ф. Мещишен // Буковинсь­кий медичний вісник. – 1998. – Т. 2, № 3-4. – С. 75-80.

151. Тефтюєва Н.Б. Мембраностабілізуюча дія настоянки перстача прямостоячого / Н.Б Тефтюєва, І.Ф. Мещишен, О.В. Глубоченко // Бу­ковинський медичний вісник. – 1998.- Т. 2, № 3-4.- С. 145-148.

152. Хавич О.О. Вплив настоянки болеголову плямистого на стан оксидантної та антиоксидантної системи крові щурів з карциномою Герена /О.О. Хавич, І.Ф. Мещишен  // Буковинський ме­дичний вісник. – 1998. – Т.2, № 3-4. – С. 154-157.

153. Доломанов С.И. Способность эритроцитов депонировать тиреоидные гормоны: ре­гуляторная роль физико-химических факторов in vitro /С.И. Доломанов, В.П. Пишак, И.Ф. Мещишен // Во­просы медицинской химии. – 1998.- Т. 44, Вып. 4. – С. 380-383.

154.  Геруш I.B. Вплив спиртової настоянки ехі­нацеї пурпурової на стан антиоксидантної системи печінки при експериментальному ерозивно-виразковому ураженні гастродуоденальної зони /І.В. Геруш, І.Ф. Мещишен // Фармакологічний вісник. – 1998.- № 5. – С. 34-37.

155. Перекисное окисление липидов и роль некоторых четвертичных аммониевых соединений в нормализации это­го процесса /Г.Т. Писько, М.Ю. Коломоец, И.Ф. Мещишен, В.Н. Васылюк // Врачебное дело. – 1998. – № 3. – С. 52-56.

156. Вилив настоянки арніки гірської на активність деяких гідро­літичних ферментів печінки щурів за умов експерименталь­ного токсичного гепатиту /І.М. Яремій, І.Ф.Мещишен, Н.П. Григор’єва, JI.C. Костюк //Український біохімічний жур­нал. – 1998. – Т. 70, № 6. – С. 88-91.

157. Заморський І.І. Фотоперіодичні зміни системи глутатіону мозку за гострої гіпоксії /І.І. Заморський, В.П. Пішак, І.Ф. Мещишен //Український біохімічний журнал. – Т. 70, № 6. – С. 125.

158. Мещишен І.Ф. Індукція спонтанної глутатіонової кон’югації /І.Ф. Мещишен, Н.П.  Григор’єва // Медична хімія. – 1999. – Т.1, № 1. – С. 93-94.

159. Мироник О.В. Окислювальна модифікація білків плазми крові як один із патогенетичних механізмів розвитку вірусних гепатитів /О.В. Мироник, І.Ф. Мещишен, A.M. Сокол // Вісник наукових досліджень. – 1998. – № 5-6. – С. 47-49.

160. Пилок квітковий – один з оздоровчих засобів у практиці сімейного лікаря/ О.І. Волошин, І.Ф. Мещишен, О.В. Пішак [та ін.] //Оздоровчі ресурси Карпат і прилеглих регіонів: матеріали конф. з між народ. участю. – Чернівці, 1999. – С. 122-124.

161. Тефтюєва Н.Б. Фізико-хімічні властивості та біологічна дія перстача прямостоячого / Н.Б Тефтюєва, І.Ф. Мещишен //Оздоровчі ресурси Карпат і прилеглих регіонів: матеріали конф. з між народ. участю. – Чернівці, 1999. – С. 187-188.

162. Вплив мікроклімату печери “Попелюшка” на васкуляризацію міокарду і стан пероксидного окислен­ня ліпідів у щурів /С.В. Білецький, І.Ф. Мещишен, О.І. Волошин [та ін.] //Оздоровчі ресурси Карпат і при­леглих регіонів: матеріали конф. з між народ. уча­стю. – Чернівці, 1999. – С. 212-213.

163. Полянський І.Ю. Оксидантний та антиоксидантний стан крові у хворих на виразковий еутиреоїдний зоб /І.Ю. Полянський, І.Ф., Мещишен, М.І.  Шеремет //Буковинський медичний вісник. – 1999. – Т.3, № 1. – С. 96-99.

164. Мещишен І.Ф. Механізм окиснювальної модифікації білків /І.Ф. Мещишен, В.П.   Польовий //Буковинський медичний вісник. – 1999. – Т. 3, № 1. – С. 196-205.

165. Геруш І.В. Вплив настоянки ехінацеї пурпу­рової на стан оксидантної системи крові при експеримен­тальному ерозивно-виразковому ураженні гастродуоденальної зони /І.В. Геруш, І.Ф. Мещишен //Досягнення сучасної фармації та перспек­тиви її розвитку у новому тисячолітті: матеріали V націо­нального з’їзду фармакологів України. – Харків, 1999. – С. 563-564.

166. Геруш І.В. Стан оксидантної захисної сис­теми печінки за умов дії низьких доз радіації та його корек­ція настоянкою ехінацеї пурпурової / І.В. Геруш, І.Ф. Мещишен // Український радіо­логічний журнал. – 1999. – Т.7, №2. – С. 168-170.

167. Геруш І.В. Вплив спиртової настоянки ехі­нацеї пурпурової на стан оксидантної та антиоксидантної систем /І.В. Геруш, І.Ф. Мещишен // Вісник фармації. – 1999. – № 1. – С. 127-129.

168. Полянський І.Ю. Оксидантно- антиоксидантний стан крові та печінки за умов експериментального перитоніту /І.Ю.Полянський І.Ф. Мещишен, В.П. Польовий // Шпитальна хірургія. – 1999. – № 2. – С. 101-105.

169. Використання ентеросгелю в лікуванні гнійного перитоні­ту/ О.М.  Юзько, І.Ф. Мещишен, І.Т. Бурденюк, С.Г.  Войтенко // Вісник наукових досліджень.- 1999.- № 3. – С.52-54.

170. Мещишен І.Ф. Пилок кві­тковий як профілактичний засіб медикаментозних уражень шлунка та печінки нестероїдними протизапальними препаратами в умовах експериментального моделювання остеоартрозу /І.Ф. Мещишен, І.С. Давиденко, Н.М.  Малкович //Гастроентерологія: міжвідомча збірка. – Дніпропетровськ, 1999. – Вип. 29. – С.152-157.

171. Григор’єва Н.П. Окислюваль­на модифікація білків та активність деяких антиоксидант­них ферментів крові щурів за умов опромінення та дії на­стоянки арніки гірської / Н.П. Григор’єва, І.М.  Яремій, І.Ф.  Мещишен // Медична хімія. – 2000. – Т. 2, № 1. – С. 70-73.

172.Вплив іммобілізаційного стресу і мелатоніну на процеси окислювальної модифікації білків у структурах мозку самців щурів / С.С. Ткачук, І.Ф. Мещишен,  В.П. Пішак,  В.Ф.  Мислицький // Теоретична і експериментальна медицина. – 1999. – № 4.- С. 16-18.

172. Яремій І.М. Біологічно активні речовини настоянки арніки гірської / І.М. Яремій, Н.П. Григор’єва, І.Ф.  Мещишен // Фармацевтич­ний журнал. – 2000. – № 1. – С. 101-105.

173. Заморський І.І. Вплив мелато­ніну та епіталаміну на активність маркерних ферментів пла­зматичних мембран клітин переднього мозку щурів за умов гострої гіпотоксії / І.І. Заморський, В.П. Пішак, І.Ф. Мещишен //Український біохімічний журнал. – 1999. – Т. 71, № 6. – С. 33-36.

223. Яремій І.М. Фітохімічна характеристика рослин роду Arnica/ І.М. Яремій, І.Ф.  Мещишен // Фітотерапія в Україні. – 2000. – № 2. – С.46-50.

224. Препарати арніки гірської в клінічній практиці вітчизняної та зарубіжної медицини (огляд літератури) /О.І. Волошин,Т.В.Захарчук І.Ф. Мещишен, І.М.  Яремій // Ліки. – 2000. – № 3-4.- С. 41-48.

225. Захарчук Т.В. Особливості окислювальної модифікації білків та вмісту молекул серед­ньої маси у крові щурів за умов гастродуоденального ви­разкового ураження та дії настоянки арніки гірської /Т.В. Захарчук, І.М. Яремій, І.Ф.  Мещишен // Ме­дична хімія. – 2000. – Т. 2, № 4. – С. 72-74.

226. Глубоченко О.В. Дія настойки перстачу прямостоячого на про- й антиоксидантний стан при гастродуоденальній патології /О.В. Глубоченко, І.Ф.  Мещишен  // Медична хімія. – 2000. – Т. 2, № 4. – С. 23-26.

227. Ковтун А.І. Стан окиснювальної модифікації білків плазми крові хворих на перито­ніт під впливом гіпербароксії та даларгіну / А.І. Ковтун, І.Ф. Мещишен, В.М. Коновчук // Біль, знеболю­вання і інтенсивна терапія. – 2000. – № 1(д). – С. 421-423.

228. Ковтун А.І. Стан глутатіонової системи печінки щурів за дії даларгіну та гіпербарооксії: ма­теріали наук.-практ. конф. [«Сучасні проблеми невідкладних станів»] /А.І. Ковтун, І.Ф. Мещишен, Н.В. Давидова. – K., 2000. – С. 78-80.

229. Давидова Н.В. Вплив екстракту родіоли рідкого на показники оксидантно-антиоксидантної системи печінки та крові щурів за умов in vitro /Н.В. Давидова, І.Ф. Мещишен //Фармацевтичний журнал.- 2004.- № 4.- С.95-97.

230. Мещишен І.Ф. Комбінована дія настоянки перстачу прямостоячого та етонію на оксидантно-антиоксидантний стан крові щурів за умов токсичного гепатиту /І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій, Н.П. Григор’єва // Х Конгрес СФУЛТ (м. Чернівці, 26-28 серпня 2004 р.): тези допов.-  Чернівці-Київ-Чікаго.- 2004. – С.86.

231. Давидова Н.В. Вплив екстракту родіоли рідкого на стан оксидантно-антиоксидантної системи крові щурів за умов експериментального ерозивно-виразкового ураження гастродуоденальної зони /Н.В. Давидова, І.Ф. Мещишен //Буковинський медичний вісник.- 2003.- Т. 7, №4.- С.143-145.

232. Білоус І.І. Вплив міндронату та тіотриазоліну на вміст окисно-модифікованих білків та малонового діальдегіду в комплексному лікуванні діабетичної полінейропатії  /І.І. Білоус, І.Ф. Мещишен //Медична хімія.- 2003.- Т.5, № 4.- С.26-30.

233. Маковійчук А.А. Вплив лінексу та біоспорину на про- та антиоксидантний стан крові та шлунково-кишкового тракту щурів за умов гіпотиреозу /А.А. Маковійчук, І.Ф. Мещишен //Медична хімія.- 2003.- Т.5, № 4. – 51-54

234. Тефтюєва Н.Б. Перекисне окиснення ліпідів та стан антиок-сидантної системи крові щурів за умов токсичного гепатиту та дії настоянки перстача прямостоячого /Н.Б. Тефтюєва, І.Ф. Мещишен //Медична хімія.- 2003.-Т.5, № 4. – С.75-79.

235. Мещишен І.Ф. Вплив комбінації додецоній – Extractum Rhodiola Zluidum на стан глутатіонової системи печінки щурів, інтоксикованих тетрахлорметаном /І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій, Н.В. Давидова //Клінічна фармація.- 2003.- № 4. – С.63.

236. Спосіб моделювання ерозивно-виразкового ураження гастродоуденальної зони /І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій, О.І. Волошин, Н.Ф. Григор’єва //Патентний Бюлетень.- 2004.- № 5.

237. Давидова Н.В. Вплив екстракту родіоли рідкого на стан глутатіонової системи шлунка щурів за умов ерозивно-виразкового ураження гастродуоденальної зони /Н.В. Давидова, І.Ф. Мещишен //Вісник проблем біології та медицини.- 2004.- Вип.2.- С.40-43.

238. Давидова Н.В. Біохімічні та морфологічні критерії противиразкової активності екстракту родіоли рідкого в експерименті /Н.В. Давидова, І.Ф. Мещишен, І.С. Давиденко // Буковинський медичний вісник.-  2004.- Т. 8, № 2.- С.191-194.

239. Давидова Н.В. Вплив екстракту родіоли рідкого на функціональний стан печінки за умов інтоксикації тетрахлоретаном /Н.В. Давидова, І.Ф. Мещишен //Медична хімія.- 2004.- Т. 6, № 2.- С.35-38.

240. Давидова Н.В. Вплив екстракту родіоли рідкого на стан оксидантно-антиоксидантної системи шлунка щурів за умов експериментального виразкоутворення /Н.В. Давидова, І.Ф. Мещишен //Клінічна та експериментальна патологія.- 2004.- № 1.- С.25-28.

241. Олійник Е.В. Про- та антиоксидантний стан печінки та крові щурів за дії на них мелатоніну та радіації /Е.В. Олійник, І.Ф. Мещишен //Український біохімічний журнал.- 2004.- Т. 76, № 5. – С.114-116.

242. Мещишен І.Ф. Обмін та механізми молекулярної регуляції йодтиронінів /І.Ф. Мещишен, В.П. Пішак // Буковинський медичний вісник.- 2004.- Т.8, № 3-4. – С.106-114.

243. Мещишен І.Ф. Стан показників ок­сидантно-антиокси­дантної системи печінки щурів за умов уведення екстракту родіоли рідкого /І.Ф. Мещишен, Н.В. Давидова // Буковинський медичний вісник.- 2005.- Т.9, №2.- С.163-164.

244. Ковтун А.І. Особливості стану глутатіонової системи печінки щурів з гос­трим експеримента­льним перітонітом за умов дії гіпербаричної оксигенації та даларгіну /А.І. Ковтун, І.Ф. Мещишен, В.М. Коновчук //Буковинський медичний вісник. – 2005. – Т.9, № 2. – С.126-127.

245. Модель ерозивно-виразкового ураження гастродуоденальної зони /І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій, О.І. Волошин, Н.П. Григор’єва //Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2004. – № 2.- С.27-30.

246. Обмін ліпопротеїнів плазми крові та атеросклероз /В.П. Пішак, В.К. Тащук, І.Ф. Мещтшен, К.Г. Тащук // Клінічна та експериментальна патологія. – 2005. – Т. 4., № 1. – С.130-143.

247. Мещишен І.Ф., Тефтюєва Н.Б., Яремій І.М. Застосування настойки перстачу прямостоячого як антиоксидантного засобу Деклараційний патент на корисну модель // Бюлетень №1, 17.01.2005, (11) 4655, (51) 7 А61К35/78.

248. Мещишен І.Ф. Застосування настоянки арніки гірської  як засобу корекції оксидантна антиоксидантного гомеостазу /І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій /Деклараційний патент на корисну модель //Бюлетень №1, 17.01.2005, (11) 4656, (51) 7 А61К35/78.

249. Застосування екстракту родіоли рідкого як антиоксидантного засобу /І.Ф. Мещишен, Н.В. Давидова, І.М. Яремій, Н.П. Григор’єва /Деклараційний патент на корисну модель // Бюлетень № 8, 16.08.2004, (11) 69017 А, (51) 7 А61К35/78.

250. Кардащук М.Д. Дісаноловий розчин /М.Д. Кардащук, І.Ф. Мещишен, Л.Г. Бордяківська /Деклараційний патент на винахід // Бюлетень № 4, 15.04.2004, (11) 65829 А, (51) 7 А61К35/78.

251. Годованець Ю.Д. Спосіб діагностики ступеня гіпоксичного ураження центральної нервової системи у недоношених новонароджених дітей /Ю.Д. Годованець, А.Г. Бабінцева, І.Ф. Мещишен //Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я.- Вип. 14 з проблем “Педіатрія”.- 2004. – № 152.

252. Сухаель С.Б. Метод діагностики пухлин яєчників за визначенням про- та антиоксидантних показників крові /С.Б. Сухаель, О.П. Пересунько, І.Ф. Мещишен //Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я.- Вип. 1 з проблеми “Акушерство та гінекологія”.- 2005. – № 39.

253. Давидова Н.В. Фізико-хімічні хара­ктеристики екстракту родіоли рідкого /Н.В. Давидова, І.Ф. Мещишен // Медична хімія.- 2005. – № 4. – С.76.

254. Тефтюєва Н.Б. Вплив настойки пер­стачу прямостоячого на біохімічні показ­ники метаболізму пе­чінки щурів за умов тетрахлорметанового гепатиту /Н.Б. Тефтюєва, І.Ф. Мещишен //Фармацевтичний журнал. – 2004. – № 6. – С. 90 – 94.

255. Комбінована дія настоянки ехінацеї та етонію на стан глутатіонової системи печінки щурів за умов токсичного гепатиту /Н.П. Григор’єва, Н.В. Давидова, І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій //Фармацевтичний журнал.- 2006.- №1.- С.100-104.

256. Інтенсивність процесів окиснювальної модифікації білків і перекисного окислення ліпідів у крові щурів за умов токсичного гепатиту та комбінованої дії настоянки ехінацеї пурпурової та етонію /І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій, Н.П. Григор’єва, Н.В. Давидова // Медична хімія.- 2006.- Т.8, №3.-С.79-81.

257. Мещишен І.Ф. Хроноритми показників антиоксидантного захисту крові щурів /І.Ф. Мещишен, Е.Л. Ленга, Н.П. Григор’єва // Буковинський медичний вісник.- 2006.-Т.10, № 4.- С.102-103.

258. Комбінована дія настоянки ехінацеї та етонію на стан глутатіонової системи печінки щурів за умов токсичного гепатиту /Н.П. Григор’єва, Н.В. Давидова, І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій //Фармацевтичний журнал.- 2006.- №1.- С.100-104.

259. Інтенсивність процесів окиснювальної модифікації білків і перекисного окислення ліпідів у крові щурів за умов токсичного гепатиту та комбінованої дії настоянки ехінацеї пурпурової та етонію /І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій, Н.П. Григор’єва, Н.В. Давидова // Медична хімія.- 2006.- Т.8, № 3.- С.79-81.

260. Мещишен І.Ф. Хроноритми показників антиоксидантного захисту крові щурів /І.Ф. Мещишен, Е.Л. Ленга, Н.П. Григор’єва // Буковинський медичний вісник.- 2006.- Т.10, № 4.- С.102-103.

261. Gerush IGlutatione system in the liver of animal with acute toxic hepatitis receiving Echinacea purpurea tincture / І. Gerush, І. Meshchyshen, О. Gerush // Annales Universitatis Mariae Curie – SklodowskaSectio DDD.- 2006.-VolXІXN 1. – P.211-214.

262. Циркадіанні ритми біохімічних показників плазми крові щурів за умов різної тривалості світлового дня /І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій, В.В. Яремко, К.П.Ткачук // Клінічна та експериментальна патологія. – 2007. – Т. 6, № 4.

263. Мещишен І.Ф. Залежність показників стану про- та антиоксидантної глутатіонової системи печінки щурів від функціональної активності шишкоподібної залози /І.Ф. Мещишен, Е.Л. Ленга //Буковинський медичний вісник. – 2007. – Т.11, № 4.

264. Мещишен І.Ф. Стан про- та антиоксидантної системи нирок щурів за умов токсичного гепатиту та дії мелатоніну при різній тривалості світлового періоду /І.Ф. Мещишен, І.В. Мацьопа // Клінічна та експериментальна патологія. – 2007. – Т. 6, № 4.

265. Клінічні аспекти механізму дії екстракту родіоли рожевої: матеріали між народ. наук.-практ. конф. [„Актуальні теоретичні і клінічні аспекти фітотерапії”] /О.І. Волошин, І.Ф. Мещишен, Н.В. Давидова, І.В. Окіпняк (м. Ужгород, 19-21 квітня квітня 2007 р.).- Ужгород: Україна, 2007. – С.34-37.

266. Мещишен І.Ф. Спосіб діагностики змін тканин пародонту у дітей, що проживають на нітратно забруднених територіях /І.Ф. Мещишен, О.І. Годованець //Деклараційний патент на корисну модель № 24614 // Бюлетень № 10 від 10.07.07.

267. Мещишен І.Ф. Метод кількісного визначення креатину та креатиніну в одній пробі сироватки (плазми) крові /І.Ф. Мещишен, Т.В. Куртян //Буковинський медичний вісник. – 2007. – Т. 11, № 3. – С.164-165.

268. Мещишен І.Ф. Метод визначення загальної антиоксидантної активності плазми (сироватки) крові /І.Ф. Мещишен, В.П. Пішак, В.П. Польовий //Буковинський медичний вісник. – 2007. – Т. 11, № 3. – С.165-167.

269. Мещишен І.Ф. Вплив екстракту родіоли рідкого на стан оксидантно-антиоксидантної си­стеми печінки щурів за умов гастропатії, викли­каної нестероїдними про­тизапальними препаратами /І.Ф. Мещишен, Н.В. Давидова //Буковинський медичний вісник.- 2008.- Т.12, № 2.- С.84-86.

270. Пашковська Н.В., Мещишен І.Ф. Диференційні особли­во­сті показників про- та антиоксидантних систем плазми крові хворих на діабетичну енцефалопа­тію залежно від типу основного захворювання /Н.В. Пашковська, І.Ф. Мещишен //Буковинський медичний вісник. – 2007. – Т. 11, № 4. – С.44-48.

271. Ленга Е.Л. Хроноритми про- та антиоксидантного стану печінки щурів за умов токсичного гепатиту та дії настоянки ехінацеї пурпурової /Е.Л. Ленга, І.В. Геруш, І.Ф. Мещишен // Медична хімія. – 2008. – Т.10, № 3. – С.32-35.

272. Родіола рожева в клініч­ній та експериментальній медицині /І.Ф. Мещишен, О.І. Волошин, Н.В. Давидова, І.В. Окіпняк // Фітотерапія. – 2008. – № 2. – С.17-25.

273. Вплив мелато­ніну на стан антиксидантної системи печінки алоксандіабетичних щурів  /І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій, Н.В. Давидова, Н.П. Григор’єва //Клінічна та експериментальна патологія. – 2009. –Т.8, № 3. – С.54-56.

274. Мещишен І.Ф. Вплив настоянки ехінацеї у поєднанні з мелато­ні­ном на обмін вуглеводів у печінці щурів, інтокси­кованих тетрахлор­ме­та­ном /І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій, Н.В. Давидова // Фармацевтичний вісник. – 2009. – Т.9, № 3. – С.76-78.

275. Кушнір О.Ю. Вплив різних доз мелатоніну на стан вуглевод­ного обміну в печінці алоксандіабетичних щу­рів за умов гіперфункції епіфізу /О.Ю. Кушнір, І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій //Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2009. – Т.23, № 5. – С.132-136.

276. Кушнір О.Ю. Вплив мелатоніну на обмін вуглеводів за умов зміненого фотоперіоду /О.Ю. Кушнір, І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій //Клінічна фарма­ція.- 2010.- Т.14, № 2. – С.53-55.

277. Кушнір О.Ю. Вплив мелатоніну на стан вуглеводного обміну в алоксандіабетичних щурів /О.Ю. Кушнір, І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій //Фармацевтичний журнал. – 2009. – № 5. – С.119-125.

278. Мацьопа І.В. Адаптація антиоксидан­тної системи нирок щурів до різних світлових режимів за інтоксикації тетрахлорметаном та дії мелатоніну /І.В. Мацьопа, Н.П. Григор’єва, І.Ф. Мещишен //Український біохімічний журнал. – 2010. – Т. 82, № 2. – С.79-88.

279. Кушнір О.Ю. Спосіб корекції рівня базальної глікемії при алоксановому діабеті /О.Ю. Кушнір, І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій //Деклараційний патент України на корисну модель (№ 45552 від 10.11.2009 р. МПК А61135/00).

280. Кушнір О.Ю. Вплив різних доз мелатоніну на стан вуглевод­ного обміну в печінці алоксандіабетичних щурів за умов гіпофункції епіфіза /О.Ю. Кушнір, І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій //Буковинський медичний вісник.- 2009.- Т.13, № 4.- С.181-185.

281. Ленга Е.Л. Окиснювальна моди­фікація білків у печінці щурів на фоні різної функціональної активності епіфіза /Е.Л. Ленга, І.Ф. Мещишен //Буковинський медичний вісник. – 2009. – Т.13, № 4. – С.191-193.

282. Мацьопа І.В. Морфологічні особливості нирок щурів на фоні експериментального токсичного гепатиту при поєднаній дії НЕП та мелатоніну за умов штучного рівнодення /І.В. Мацьопа, І.Ф. Мещишен, І.С. Давиденко //Світ медицини та біології.– 2008. – №4. – С.50-54.

283. Мацьопа І.В. Стан про-  та антиокси­дантної системи нирок за умов різної тривалості світлового періоду /І.В. Мацьопа, І.Ф. Мещишен //Медична хімія. – 2008. – Т. 10, № 1. С.34-38.

284. Ленга Е.Л. Хроноритми показників глутатіонової системи печінки щурів за умов токсичного гепатиту на фоні різних умов фото­періоду та дії мелатоніну /Е.Л. Ленга, І.Ф. Мещишен, О.П. Микитюк //Клінічна та експериментальна патологія. – 2009. – Т.8, № 1. – С.22-27.

285. Кушнір О.Ю. Стан вуглеводного обміну в печінці алоксандіабетичних щурів при дії екзогенного мелатоніну /О.Ю. Кушнір, І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій //Вісник проблем біології та меди­цини.- 2009.- Вип. 2.- С.82-86.

286. Кушнір О.Ю. Вплив мелатоніну на стан вуглеводного обміну в печінці алоксан­діа­бетичних щурів /О.Ю. Кушнір, І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій //Клінічна і експе­риментальна па­тологія.- 2009.- Т.8, № 2.- 37-40.

287. Мещишен І.Ф. Циркадні ритми біохімічних показників плаз­ми крові щурів за умов зміненого фотоперіоду /І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій, К.П. Купчанко //Експериментальна та клінічна фізі­ологія та біохімія.- 2008.- № 3.- С.25-29.

288. Давидова Н.В. Вплив екстракту родіоли рідкого на процеси вільнорадикального окис­нення біомолекул крові та шлунка щурів за умов ерозивно-виразкового ураження гастроду­оденальної зони /Н.В. Давидова, І.Ф. Мещишен //Вісник проблем біології та медицини.- 2009.- Вип. 3 – С. С.82-86.

289. Давиденко І.С. Спосіб вимірювання окиснювальної модифікації білків у тканинах печінки /І.С. Давиденко, Е.Л. Ленга, І.Ф. Мещишен //Патент на корисну модель № 38260. Зареєстровано у Державному реєстрі патентів України на винаходи 25.12.08. //Бюлетень № 24.

290. Кушнір О.Ю. Спосіб корекції рівня базальної глікемії при алоксановому діабеті /О.Ю. Кушнір, І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій //Патент на корисну модель № 11299/1 від 2.10.2009.

291. Мацьопа І.В. Спосіб корекціії прооксидантної системи в нирках при токсичному гепатиті /І.В. Мацьопа, І.Ф. Мещишен, І.С. Давиденко //Патент на корисну модель № 43232.

292. Meshchyshen I. Hypoglycemic and antioxidant action of melatonin in alloxan diabetic rats /І. Meshchyshen, О. Kushnir, І. Yaremii // Annales Univer-sitatis Marie Curie Skladovska.- 2010. – Vol. XXIII, № 3.- P. 227-230.

293. Мацьопа І.В. Показники про- та антиоксидантної системи нирок щурів при токсичному гепатиті та дії мелатоніну /І.В. Мацьопа, І.Ф. Мещишен //Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія.- 2009.- Т. 8, № 1.- С. 37-41.

294. Давидова Н.В. Вплив препарату „віта-мелатонін” на стан про- та  антиоксидантної систем крові щурів за умов ерозивно-виразкового ураження гастродуоденальної зони /Н.В. Давидова, І.Ф. Мещишен //Буковинський медичний вісник.- 2012.- Т.16, № 1.- С. 123-125.

295. Мещишен І.Ф. Вплив мелатоніну на глікозилювання гемоглобіну в крові та функціонування глутатіонової системи в печінці алоксан-діабетичних щурів  /І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій, О.Ю. Кушнір //Світ медицини та біології. – 2012. – № 2. – С. 128 – 130.

296. Мацёпа И.В. Коррекция настойкой єхинацеи пурпурной антиоксидантной системы почек крыс при интоксикации тетрахлорметаном /И.В. Мацёпа, Н.Ф. Григорьева, И.Ф. Мещишен //Химико-фармацевтический журнал.- 2012.- Т. 46, № 7. – С. 74-76.

297. Мещишен І.Ф. Мелатонін і функціонування підшлункової залози /І.Ф. Мещишен, І.М. Яремій, О.Ю. Кушнір //Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Т. 11, № 3.  – С.122-125.

Учні  професора Мещишена Івана Федоровича.

 

Під керівництвом професора І.Ф. Мещишена підготовлено 17 кандидатів наук:

Печенюк І.В.  Механізм дії спиртового екстракту бджолиного пилку на обмін речовин в нормі та при експериментальній гастроентерологічній патології     – 1993 р.

 Сміренний О.А.       –  данні про дисертацію відсутні

 Федів О.І. Особливості стану сполучної тканини при виразковій хворобі в динаміці реабілітаційно-етапного лікування хворих різного віку       –  1994 р.

 Чернявська Н.Б. Клініко-патогенетичне обґрунтування реабілітаційно-етапного лікування хронічного вторинного холецистогенного гастродуоденіту           – 1995 р.

Сенюк Б.П. Застосування пилку квіткового при виразковій хворобі (клініко-експериментальне обґрунтування)     – 1996 р.

 Геруш І.В. Стан оксидантної та антиоксидантної систем організму за умов норми і експериментальної патології та дії спиртової настоянки ехінацеї пурпурової       – 1999 р.

Яремій І.М. Оксидантно-антиоксидантний стан організму щурів за умов оксидантного стресу та дії настоянки арніки гірської                    –  1999 р.

Волошина Л.О. Особливості стану гастродуоденальної та гепатобіліарної систем, метаболічних порушень у хворих із хронічною серцевою недостатністю і патогенетичні способи їх корекції              –  1999 р.

Малкович Н.М. Особливості клініки та перебігу остеоартрозу у хворих із супутніми захворюваннями гастродуоденальної та гепатобіліарної систем і патогенетичні способи їх корекції         – 1999 р.

Васильєва Н.В. Особливості стану оксидантной і глутатіонової систем крові в динаміці у хворих з порушенням мозкового кровообігу та патогенетична корекція їх лікування                      – 1999 р.

 Богуцька Н.К. Часті гострі респіраторні захворювання у дітей дошкільного віку (клінічна та епідеміологічна характеристика)             –  1999 р.

Захарчук Т.В. Клініко-експериментальне обґрунтування використання арніки гірської у лікуванні хворих на виразкову хворобу                 –  2000 р.

Глубоченко О.В. Клініко-патогенетичне обгрунтуваня застосування препаратів перстачу прямостоячого у хворих на хронічний гастродуоденіт у поєднанні з хронічним некаменевим холециститом                               – 2000 р.

Польовий В.П. Ефективність хірургічного лікування гострого гнійного перитоніту при застосуванні антиоксидантної терапії (експериментально-клінічне дослідження)             –  2001 р.

Хавич О.О. Стан оксидантно-антиоксидантної системи  організму при пухлинному рості та його корекція настоянкою болиголову плямистого   –  2003 р.

Давидова Н.В. Біохімічні механізми антиоксидантної дії екстракту родіоли рідкого              – 2004 р.

 Тефтюєва Н.Б. Вплив настоянки перстачу прямостоячого на функціональний стан печінки за умов норми та експериментального гепатиту               – 2004 р.

Ленга Е.Л. « Вплив зміни фотоперіоду на стан глютатіонової системи печінки щурів за умов токсичного гепатиту» – 2010 р.

Мацьопа І.В. «Стан системи антиок­сидантного захисту нирок щурів при уражен­ні тетрахлормета­ном за різних світлових режимів та його корекція» – 2010 р.

 Кушнір О.Ю. «Вплив мелатоніну на показники вуглеводного обміну в щурів з алоксановим діабетом» – 2011 р.

Слово про вчителя

Слова вдячності про вчителя

                                                                                                                                                           Посредственный  учитель излагает.           

                                                                                                        Хороший учитель объясняет.

                                                                                                                                                                                                                                       Великий учитель вдохновляет.                                                                                              УУорд.

          Ностальгуючи за  студентськими роками, я завжди з повагою, почуттям вдячності та теплом згадую перших вчителів – тих, хто формував наші особистості майбутніх лікарів. Одним з моїх перших вчителів був професор Іван Федорович Мещишен. Він так досконало викладав свою дисципліну, так вимогливо ставився до знання біохімії, що його лекції я не тільки пам’ятаю, а й бережу лекційний зошит по сьогоднішній день.

Саме Іван Федорович став одним з керівників моєї кандидатської дисертації на етапі планування. Саме за його підтримки були написані мої перші наукові статті. Цікавим є той факт, що Іван Федорович, як Великий Вчитель, вмів робити критичні зауваження молодим науковцям таким чином, щоб не образити і не відбити бажання вчитися. Водночас він завжди помічав та хвалив за успіхи і це надихало на подальші наукові досягнення.

Професор І.Ф. Мещишен допоміг мені навіть на етапі захисту кандидатської дисертації (не знаючи про це). Коли один з опонентів запитав, чому в клінічній роботі цілий розділ присвячений біохімічно-експериментальній частині, я навела вислів, який прочитала на одному зі стендів на кафедрі Івана Федоровича: «медик без довольного познания химии совершенен быть не может» (М.Ломоносов). І всі питання на цю тему припинилися самі собою.

Я вдячна долі за можливість спілкуватися з профессором І.Ф.Мещишеним і бажаю нашому дорогому Вчителю міцного здоров’я і  довголіття, творчої наснаги і шани від колег!

                                                                                             Васильєва Н.В.

                                                                                                                доцент кафедри нервових хвороб,

                                            психіатрії та медичної психології   ім. С.М.Савенка    БДМУ

ВЧИТЕЛЬ з великої літери

         Ось уже двадцять років минуло з того дня, як прийшовши працювати у БДМУ на кафедру медичної хімії, я познайомилася з доктором біологічних наук, професором Мещишеним І.Ф. – її завідувачем і майбутнім науковим керівником моєї кандидатської дисертації.

         Уже при першій зустрічі з Іваном Федоровичем я зрозуміла, що професор І.Ф. Мещишен є людиною дуже вимогливою та принциповою. Вимогливим він був і є не лише до підлеглих, але й, у першу чергу, до себе самого. До цього часу мене вражає його надзвичайна працелюбність і працьовитість, високий професіоналізм, дуже сумлінне та відповідальне ставлення до роботи, постійне бажання вдосконалюватися у всіх сферах професійної діяльності.

         Життєве кредо Івана Федоровича – допитливість, систематична наполеглива праця, постійне самовдосконалення.

Іван Федорович – непересічна особистість, неординарна й ерудована людина, мудрий керівник, знаючий науковець, талановитий педагог, турботливий батько та дідусь… Його чеснот і не злічити.

Професор Мещишен І.Ф. є знаним, не лише на теренах України, науковцем. Він є одним із фундаторів вивчення в Україні четвертинних амонієвих сполук, процесів вільнорадикального окиснення ліпідів і біополімерів та систем антиоксидантного захисту, зокрема глутатіонового. Він, разом із професором Волошиним О.І., ініціювали дослідження в БДМУ цілющих лікарських рослин Буковини. Зараз, разом із колегами, Іван Федорович плідно працює над дослідженням біохімічних ефектів мелатоніну.

Іван Федорович відіграв надзвичайно важливу роль у моєму житті та, насамперед, у моєму професійному становленні. Професор Мещишен І.Ф. був науковим керівником моєї кандидатської дисертації. До цього часу Іван Федорович є для мене та багатьох інших його учнів прикладом того яким має бути справжній науковець і педагог.

         Пам’ятаю, як мені, яка щойно зійшла на наукову стезю, Іван Федорович казав:

–                     Дорога! Якщо хочеш чогось досягнути у науці, то працювати треба «день і ніч»!

         І я справді працювала від раннього ранку до пізньої ночі: планувала та виконувала численні біохімічні експерименти, обчислювала результати проведених досліджень, добирала й аналізувала необхідну наукову літературу….А він – мій Учитель – приходив рано-вранці і попри надзвичайну зайнятість (лекції, практичні заняття, засідання Вченої ради, наукової комісії…), завжди був поруч. Іван Федорович уважно спостерігав за тим, як я працюю, ретельно аналізував і перевіряв усі отримані мною результати, вдумливо вчитувався у кожен написаний мною рядок статті, дисертації… Він, як і я, працював «день і ніч», власним прикладом надихаючи на нові наукові звершення. Його захоплення біохімією передавалося нам – його учням і послідовникам. Іван Федорович і зараз допомагає молодим науковцям-початківцям, які приходять до нього за підтримкою та порадою.

Іван Федорович Мещишен був постійним членом наукової комісії БДМУ впродовж багатьох років. Він і зараз завжди готовий допомогти талановитій здібній молоді у всіх їхніх наукових починаннях.

Я вдячна Івану Федоровичу за те, що він повірив у мене і став науковим керівником моєї кандидатської дисертації, яка була успішно захищена.

Пам’ятаю, як офіційні опоненти моєї кандидатської дисертації тепло відгукувалися про Івана Федоровича. Взявши до рук рукопис моєї дисертації вони казали:

–                     Якщо, твій науковий керівник Іван Федорович Мещишен, то ми впевнені, що робота гарна, виконана якісно і буде успішно захищена. З таким науковим керівником інакше просто не може бути, адже всі добре знають його принциповість і вимогливість щодо проведення та захисту наукових досліджень.Усе що робить Іван Федорович, він робить «на совість», натхненно, з задоволенням.

Прагнення до творчого наукового пошуку не полишає Івана Федоровича навіть на відпочинку. Про метаболічні перетворення в організмі людини він думає завжди, навіть на рибалці з друзями чи збираючи гриби у лісі. Пам’ятаю, як одного з вересневих понеділків, після чудової недільної прогулянки лісом, Іван Федорович о сьомій ранку прийшов на кафедру і побачивши мене вигукнув:

   –    Іра! Я вчора їздив по гриби і поки їх шукав, то придумав дуже цікаві біохімічні перетворення!

Після цих слів він швидко взяв до рук улюблену чорнильну ручку і властивим тільки йому каліграфічним почерком почав записувати придумані ним перетворення на папері. Згодом ці, та інші складені ним перетворення, було видано у вигляді навчального посібника, яким до цього часу користуються не лише студенти БДМУ, але й студенти інших ВМНЗ України.

Івана Федоровича люблять і поважають його численні учні, студенти, викладачі БДМУ, насамперед колектив кафедри, на якій він продовжує плідно трудиться. Іван Федорович і зараз, як і раніше, не лише у будні, але й у вихідні дні та перебуваючи у відпустці, майже щодня приходить на рідну кафедру, бо тут його життя – колеги, учні, яких він навчив працювати вдень і вночі, його улюблені рибки і черепаха…

Із душевною теплотою і глибокою вдячністю ставляться до Івана Федоровича його колишні учні. Цінують свого Вчителя і радіють з того, що мають поряд такого мудрого порадника і натхненника, як Іван Федорович, його колеги. Іван Федорович – справжній Учитель, Учитель із великої літери, бо навчає нас не лише азів однієї з найцікавіших і найскладніших наук у світі та премудростям педагогіки, а й дарує оточуючим свою життєву мудрість. Він – знаний педагог і науковець, непересічна особистість і прекрасна, чуйна людина.

Я безмежно вдячна долі за те, що на моєму життєвому шляху зустрілася така чудова людина – Іван Федорович Мещишен – Учитель, якому завжди буду вдячна за можливість виконати та захистити дисертацію; за професійні та життєві поради.

Іване Федоровичу! Від усієї душі бажаю Вам міцного здоров’я, довголіття, щастя, радості та творчої наснаги!

І. М. Яремій,

кандидат біологічних наук,

доцент кафедри біоорганічної і

біологічної хімії та клінічної біохімії

ФОТОАРХІВ професора І.Ф. Мещишена

 Навчання

 
 
 

Під час навчання у МДУ ім. М.Ломоносова  

 У бібліотеці ім. О.Горького. м. Москва, 1964 р.                                     студент ІУ курсу Червоній пл. у Москві

Наукова та педагогічна діяльність

         
                                                                                                                                                Асистент Мещишен І.Ф. на заняттях з біологічної хімії. (1969 р.)
 
 
 
Зустріч з канадськими туристами проводить голова профкому ЧМІ доцент Мещищен І.Ф.


Завідувач кафедри біохімії ЧМІ проф. Ковтуняк М.А. за науковим експериментом із асистентами Мещишеним І.Ф. та Ярмольчуком І.М. (1970 р.)

Пленарне засідання студентської наукової   конференції ( перший зліва – І.Ф. Мещишен)

         

Професор І.Ф. Мещишен із студентами   БДМУ( 1997 р.)

 

Зустріч з шведськими вченими (другий справа –                                                професор Мещишен І.Ф.) 2000 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Професор Кухта В.К. і професор Мещишен І.Ф. на
 Всесоюзній нараді  завідувачів 
кафедр біологічної хімії (м. Мінськ, 1987 р.)
 

                                                         

 Професор І.Ф. Мещищен із студентами інженерно-технічного факультету ЧНУ ім. Федьковича (2000 р.)

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оголошення результатів Всеукраїнської   олімпіади з біохімії серед студентів медичних  вузів (м. Чернівці, 2000 р.)                                     
 

Всесоюзна нарада завідувачів кафедр неорганічної хімії медичних вузів. (м. Івано-Франківськ, 1988р.)

2-й справа – І.Ф. Мещишен)

  
  
      
                                                                   
                                                     У родинному  колі
 
 
 

Іван Федорович з дружиною Катериною Іванівною 

та донькою Наталією (1969 р.)

Батько з доньками. Погляд у майбутнє.

(1979 р.)


Любі онуки Іван та Діана

 
 

На стажуванні у діда


На рибалці

Публікації про профессора Івана Федоровича МЕЩИШЕНА

1. Буковинська державна медична академія: становлення, здобутки, перспективи розвитку ( до 60-ліття  від дня заснування) /В.П. Пішак, М.Ю. Коломоєць, І.Й. Сидорчук  [та ін.] – Чернівці: БДМА, 2004. – С. 61-62, 81-83.

          2. Іван Федорович Мещишен (до 60-річчя від дня народження) // Буковинський медичний вісник. – 2001. – Т.5, № 2. – С. 226-227.

         3. Кобилянський С.Д. Історія медицини Буковини. Цифри і факти / С.Д. Кобилянський, В.П. Пішак, Б.Я. Дробніс. – Чернівці: Медакадемія, 1999. – С.210-211.

            4. Мещишен І.Ф. Кафедра медичної хімії (історична довідка) /І.Ф. Мещишен, П.В. Присяжнюк, К.Г. Тащук //Буковинський медичний вісник. – 2004. – Т.8, №1. – С.186-189.

           5. Сторінки  історії : біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Буковинської державної медичної академії(1944-1998рр.) [за ред. В.П. Пішака].  – Чернівці: БДМА, 1999.- С.106.

 6. Сторінки історії Чернівецького медичного інституту /[за ред. В.П. Пішака.] – Чернівці: ЧМІ, 1994. – С. 27-30.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: