Інструкція по забезпеченню збереження книжкового фонду.

«Погоджено»                                                               «Затверджено»

на засіданні Ради по                                                   директором бібліотеки БДМУ

управлінню бібліотекою                                            ____________В.І.Цимбал

«____» ________ 20 __ р.                                          «_____» ___________ 20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

 

по забезпеченню збереження книжкових фондів бібліотеки

 

Цю інструкцію розроблено у відповідності до «Інструкції по збереженню книжкових фондів бібліотек», затвердженої Міністерством культури України.

 

1.          Про збереження книжкових фондів бібліотеки

 

1.1.   Директор бібліотеки забезпечує правильну організацію обліку та зберігання книжкових фондів у відповідності з даною інструкцією. Разом з керівництвом університету забезпечує відповідне приміщення, його оснащення  обладнанням, предметами бібліотечної техніки, а також роботу з санітарно-гігієнічної обробки фонду.

1.2.   Категорично забороняється продаж книг та інших матеріалів з фондів бібліотеки.

1.3.   Списання книг та інших видань здійснюється на основі «Інструкції про порядок вилучення застарілих за змістом та зношених видань та матеріалів з бібліотечних та довідково-інформаційних фондів» а також змін та доповнень до неї.

1.4.   Бібліотека здійснює безоплатну передачу літератури, що не використовується. Ця робота проводиться на підставі інструкції про порядок безоплатної передачі літератури, що не використовується, з фондів бібліотек міністерств, відомств та організацій.

2.     Облік книжкового фонду

 

2.1.   Відділ обробки, комплектування та каталогізації веде сумарний та індивідуальний облік друкованих документів. Щомісячно звіряє кількість та вартість книг з даними бухгалтерії.

2.2.   На кожне друковане видання, що надійшло до фондів, ставиться штемпель бібліотеки.

2.3.   Переінвентаризація бібліотечного фонду, переписування інвентарних книг забороняється. Ці дії можуть бути проведені у виключних випадках з дозволу проректора університету з науково-педагогічної роботи.

2.4.   Передача фонду від одного директора бібліотеки іншому здійснюється згідно акту прийому-передачі, затвердженому проректором університету з науково-педагогічної роботи.

2.5.  За умови зміни керівників підрозділів бібліотеки питання про необхідність звірки книжкового фонду підрозділу або відділу вирішується директором бібліотеки.

2.6.  Перевірка фондів бібліотеки та її структурних підрозділів здійснюється у порядку, визначеному інструктивним листом «Про терміни перевірки фондів бібліотек вищих навчальних закладів».

 

3.     Зберігання бібліотечного фонду

 

3.1.   З метою запобігання передчасного зносу, псування, книжок, а також пожеж співробітники бібліотеки виконують наступні правила зберігання книжок:

-      приміщення для зберігання літератури - ізольоване, сторонні особи до фондів не допускаються;

-      до фондів, виділених до відкритого доступу, читачі допускаються тільки під час видачі книг у присутності бібліотечних працівників;

-      працівники підрозділів бібліотеки, згідно з посадовими інструкціями, забезпечують видачу літератури, обов’язково дотримуючись правил видачі літератури читачам;

-    співробітники бібліотеки, які працюють з фондом, здійснюють дрібний ремонт книг та періодичних видань.

3.2.        Майно, яке не належить бібліотеці, зберігати у приміщенні бібліотеки забороняється.

3.3.   Забороняється проводити в приміщеннях книгосховищ наради, інші заходи, не пов’язані з діяльністю бібліотеки.

3.4.   Створюється оптимальний режим зберігання фондів. Приміщення бібліотеки повинно щоденно провітрюватися та прибиратись, фонди – періодично знепорошуватись.

3.5.   Усі працівники бібліотеки повинні виконувати правила протипожежної безпеки, вміти користуватись вогнегасниками, знати схему евакуації працівників та майна на випадок пожежі.

На виконання наказу ректора університету, палити у приміщеннях університету забороняється.

 

4.     Забезпечення збереження книг при видачі їх читачам

 

4.1        Працівники бібліотеки, які ведуть видачу літератури, регулярно слідкують за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих читачам книг, вживають заходи боротьби із заборгованістю.

4.2        Забороняється видача додому читачам книг з читальних залів.

4.3        Кожен читач несе відповідальність за збереження і своєчасне повернення до бібліотеки матеріалів та книг.

4.4        У випадку загублення або псування книг читач зобов’язаний повернути таку ж саму книгу або замінити її іншою, яка визнана директором бібліотеки рівноцінною.

4.5        Читачі, які порушують правила користування бібліотекою, можуть бути позбавлені права користування бібліотекою на певний термін.

5.     Матеріальна відповідальність працівників бібліотеки

 

5.1 Відповідальність за зберігання книжкових фондів несуть усі працівники бібліотеки, що мають доступ до книжок, у відповідності з існуючим законодавством.

 

 

 

 

 

 

Зав. відділом комплектування та

наукової обробки літератури                                                          К.І. Тарновецька

 

Comments