Технологічна довідка. Шлях довідки.

«Погоджено»                                                               «Затверджено»

на засіданні Ради по                                                   директором бібліотеки БДМУ

управлінню бібліотекою                                            ____________В.І.Цимбал

«____» ________ 20 __ р.                              «_____» ___________ 20 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА ДОВІДКА

Шлях довідки

 

І. Загальні положення

1.     Під довідкою розуміється одноразова вимога читача на бібліографічну інформацію.

2.     Відповіддю на довідку є відомості, які надаються на запит чи консультацію.

3.     Довідки-запити за типом поділяються на:

-           тематичні – висловлюють потребу у бібліографічній інформації з певної теми;

-           бібліотечні  - висловлюють потребу в відомостях про місце знаходження певного примірника у даному бібліотечному фонді;

-           фактографічні – висловлюють потребу у фактичних відомостях.

4.     Консультації поділяються:

-         по довідково-інформаційному фонду (СІФу);

-         з правил бібліографування.

5.     За формою відповіді розподіляються:

-         електронні;

-         усні;

-         письмові.

 

ІІ. Основні положення

1.Довідки-відповіді розподіляються за типом довідки-запиту:

-         тематичні – містять в собі перелік бібліографічної інформації з потрібної теми. Для надання відповіді використовують електронний систематичний і предметний каталоги, тематичні картотеки. Бібліографічні картотеки, довідковий фонд відділу;

-         бібліотечні – містять у собі відомості про місцезнаходження, бібліотечний шифр, кількість примірників творів друку. Для відповіді використовують  алфавітний каталог, картотеку періодичних видань.

-         бібліографічні – уточнення бібліографічного опису  окремих елементів творів друку невідомих читачу чи спотворених в його запиті, для цього використовуються каталоги та картотеки;

-         фактографічні – містять факти, статистичні дані, дати. Цитати, бібліографічні посилання на твори друку. У якому є потрібні відомості. Для відповіді використовується СІФ (енциклопедії, довідники, словники, каталоги.).

2.     Бібліографічні консультації:

-         по СІФу -  містять поради, рекомендації з методики бібліографічного самообслуговування, самостійного використання читачем шляхів і засобів бібліографічного пошуку;

-         з правил бібліографування – містять поради щодо вірного  бібліографічного опису, бібліографічного відбору, згрупування творів друку за певними темами.

3.     Форма довідки – відповідь може бути письмовою чи усною.

-         письмова – складається бібліографом у вигляді списку чи карточок, в залежності від вимоги,  і виконується до встановленого викладачем терміну;

-         усна – записується читачем на бланку – бібліограф підбирає та подає джерела пошуку (каталоги, довідники, тощо) безпосередньо читачу і той вже вибирає собі літературу по темі, яка його цікавить.

 

4.     Довідка з електронного каталогу роздруковується, за бажанням читача, в

     паперовому варіанті, А4 або на карточках.

 

ІІІ. Облік довідок

1.     За одиницю обліку приймається один тип запиту і один тип відповіді.

 

2.     Кожний вид довідки обліковується щоденно і потім переноситься у щоденник роботи відділу.

 

 

Зав. читальним залом періодичних

видань, рукописів та каталогів                                                   В.Ю. Третяк

 

Comments