Буковинський Державний Медичний Університет

БІБЛІОТЕКА

Вдосконалюємося для вас!
Вгору

Положення про бібліотеку Буковинського державного медичного університету.

    Ректор Буковинського державного 
медичного університету
професор Бойчук Т.М. 
ПОЛОЖЕННЯ

про бібліотеку Буковинського державного медичного університету

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1.1. Бібліотека є структурним підрозділом Буковинського державного медичного університету, яка забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процеси і діє на підставі даного Положення.

        1.2. У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації», законними нормативно-правовими актами, статутом і правилами внутрішнього розпорядку університету та положенням про бібліотеку.

        1.3. Своєю діяльністю бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

        1.4. Адміністрація університету забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп’ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки.

        1.5. Науково-методичне керівництво бібліотекою університету здійснює Науково-методична бібліотечна комісія Міністерства освіти і науки України та Національна науково медична бібліотека Міністерства охорони здоров’я України.

        1.6. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою, які затверджуються ректором  університету і складаються на основі Типових правил користування бібліотекою.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 2.1.Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно – бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, співробітників університету згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.

 2.2. Формування бібліотечного фонду відповідно до навчальних програм та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

 2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

 2.4. Пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.

 2.5. Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.

 2.6. Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.

 2.7. Ведення самостійної та спільної з іншими організаціями і установами науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань інформатики, бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства.

2.8. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так ї на електронних носіях.

 2.9. Координація та кооперація діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами університету, громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем і відомств.

 2.10. Налагодження прямих зв’язків з бібліотеками інших країн, співробітництва з освітніми добродійними фондами, організаціями, установами тощо.

 2.11. Здійснення господарської діяльності, спрямованої на забезпечення та оптимізацію інформаційного і бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів з використанням елементів госпрозрахунку згідно з чинним законодавством.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

3.1. Бібліотека:

3.1.1. Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів.

 3.1.2. Організує диференційоване обслуговування читачів в абонементах та читальних залах.

 3.1.3. Безкоштовно надає читачам бібліотеки основні бібліотечні послуги.

 3.1.4. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного та міжнародного абонементів, внутрішнього та міжнародного книгообміну, електронної доставки документів тощо.

 3.1.5. Вивчає інформаційні потреби читачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців і студентів університету, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування. Проводить соціологічні опитування та дослідження читацьких інтересів з метою оптимізації їх задоволення.

 3.1.6. Підвищує ефективність інформаційного забезпечення читачів за рахунок взаємодії з всеукраїнськими та галузевими інформаційними центрами. Забезпечує користувачам доступ до інформаційних ресурсів як в Україні, так і за її межами.

 3.1.8. Укладає і готує до видання бібліографічні показники, списки літератури, створює електронні бази даних на допомогу науковій та навчально виховній роботі університету, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди, організовує книжкові виставки тощо.

 3.1.9. Організовує для студентів, аспірантів та ординаторів заняття з основ інформаційної культури, бібліотекознавства та бібліографії. Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організацій книжкових виставок тощо.

 3.1.10. Надає читачам додаткові платні послуги згідно з чинним законодавством.

 3.2. Шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних, аудіо, відео видань, CD –, DVD – дисків та електронних баз даних, вироблених як в Україні, так і закордоном формує бібліотечні фонди згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень університету

 3.2.1. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і підсобних бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію, консервацію, копіювання та оцифровування.

 3.2.2. Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою їх оптимізації. Вносить пропозиції до навчальної частини університету про видання та перевидання навчальної та науково-методичної літератури.

 3.2.3. Вилучає з бібліотечних фондів документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені видання, дефектні та дублетні примірники згідно з діючим законодавчими актами. Вилучення документів за ідеологічними чи політичними ознаками забороняється.

3.3. З метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів створює і веде систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та БД на традиційних і електронних носіях інформації

 3.3.1. Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.

 3.4. Проводить роботу з пропагандами та розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів як традиційними методами, так із застосуванням комп’ютерних технологій.

 3.4.1. Спільно з відповідальними за виховну роботу в університеті викладачами та представниками громадських організацій проводить читацькі конференції, літературні, музичні вечори, диспути, інші масові заходи.

 3.5. Проводить господарську діяльність, спрямовану на поліпшення умов праці читачів та співробітників бібліотеки на основі даних повноважень.

 3.5.1. Організовує інформаційне та бібліотечне обслуговування сторонніх організацій та громадян на компенсаційній основі, визначеній договором та чинним законодавством.

 3.6. Бере участь у всеукраїнських та міжнародних бібліотечних програмах та проектах, семінарах з питань бібліотечної та інформаційної роботи.

 3.7. Проводить наукові дослідження у галузі бібліотекознавства, інформатики, бібліографії, історії книги та ін.

 3.8. Вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід та результати науково-дослідних робіт. Здійснює перехід на новітні бібліотечні технології.

 3.9. Проводить науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) з вдосконаленням всіх напрямків діяльності бібліотеки.

 3.10. Забезпечує безперервну освіту, підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників бібліотеки.

 4. УПРАВЛІННЯ. СТРУКТУРА ТА ШТАТИ.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 4.1. Керівництво бібліотекою здійснює директор, який підпорядковується ректору.

 Директор бібліотеки обирається Вченою радою університету терміном на п’ять років і затверджується ректором.

 4.2. Керівництво університету забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів за рахунок загального і спеціального фондів, виділяє бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні службові й виробничі приміщення, забезпечує комп’ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням тощо.

 4.3. Працівники бібліотеки призначаються і звільняються наказом ректора за поданням директора бібліотеки.

4.4. Структура та штатний розклад бібліотеки визначаються на основі типових, затверджуються ректором університету за поданням директора бібліотеки і мають забезпечувати повноцінне функціонування бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості використання необхідної комп’ютерної техніки, доступу до електронних БД, Інтернету тощо.

 4.5. Директор у межах своїх повноважень несе відповідальність за організацію роботи бібліотеки, результати її фінансово-господарської діяльності, стан і збереження фонду та іншого майна.

 4.6. Директор видає розпорядження та накази, які обов’язкові для всіх працівників бібліотеки.

 4.7. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки без надання їй рівноцінного, упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів (ст. 27 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»).

 4.8. Завдання, зміст роботи, взаємозв’язки, права і відповідальність структурних підрозділів бібліотеки визначаються відповідними положеннями, Положення про бібліотеку і правилами користування бібліотекою.

 4.9. Правила користування бібліотекою розробляються на підставі даного Положення і затверджується ректором університету.

 4.10. Річні плани та звіти про роботу бібліотеки, затверджені ректором університету, подаються у встановлені терміни до обласних (зональних) методичних центрів та Національної науково медичної бібліотеки Міністерства охорони здоров’я України.

 4.11. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до чинного законодавства.

 4.12. Бібліотека залучає читачів до управління бібліотекою і до оцінки її діяльності.

 4.13. Для узгодження діяльності бібліотеки з навчально-виховною та науковою роботою університету та надання їй дієвої допомоги у вирішенні актуальних питань бібліотечної діяльності на правах дорадчого органу створюється Бібліотечна рада, до складу якої входять як представники факультетів, так і провідні спеціалісти бібліотеки. Склад Ради затверджується ректором університету за поданням директора бібліотеки.

 4.14. З метою розвитку демократичних основ та колегіальності у вирішенні основних бібліотечних питань працює Рада по управлінню при директорі, до якої входять: заступник директора та зав. відділами.

 4.15. Бібліотечні працівники повинні мати спеціальну бібліотечну або іншу вищу освіту відповідно до профілю університету. Коло посадових обов’язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених керівництвом університету. Посадові оклади встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог, виходячи з діючих схем окладів, передбачених чинним законодавством.

 4.16. Режим роботи бібліотеки встановлюється ректором відповідно до внутрішнього трудового розпорядку університету.

 4.17. З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог з охорони праці співробітників бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Бібліотека має право:

 5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у Положенні про бібліотеку.

5.1.2. Представляти університет у різних установах і громадських організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності як в Україні, так і за її межами.

 5.1.3. Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи університету. Одержувати від його структурних підрозділів матеріалами та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.

 5.1.4. Розпоряджатися виділеними бібліотеці асигнуваннями: встановлювати посадові оклади на основі діючих схем в межах фонду оплати праці, використовувати економію фонду оплати праці і частину коштів, одержаних від господарської діяльності, на встановлення доплат та надбавок співробітникам бібліотеки, а також на їх матеріальне заохочення.

 5.1.5. Розробляти структуру, штатний розклад бібліотеки, здійснювати в установленому порядку підбір та розтановку кадрів.

 5.1.6. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну бібліотеки.

 5.1.7. Надавати читачам додаткові платні послуги згідно з чинним законодавством.

 5.1.8. Самостійно розпоряджатися прибутками від господарської діяльності, в тому числі від надання платних послуг, а також і майном, що придбане за рахунок цих прибутків згідно з чинним законодавством.

 5.2. Бібліотечні працівники мають право:

 5.2.1. На підтримку з боку університету в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотек, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об’єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-просвітницької роботи.

 5.2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

 5.2.3. На щорічну відпустку згідно з законом України «Про відпустки» за відпрацьований робочий рік та додаткову щорічну відпустку (до семи календарних днів) відповідно до колективного договору між працівниками та університетом.

5.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за :

 5.3.1. Виконання трудових обов’язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором університету.

 5.3.2. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.

 5.4. Співробітники бібліотеки, з вини яких завдано шкоди бібліотечному фонду, несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 5.5. Бібліотека зобов’язана :

 5.5.1. Обслуговувати читачів згідно з правилами користування бібліотекою.

 5.5.2. Не використовувати відомості про читачів бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою(крім наукової), без їхньої згоди.

 5.5.3. Звітувати про свою роботу перед Вченою радою університету та ректоратом.

 

Директор бібліотеки                                                                                        В.І. Цимбал

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: