Буковинський Державний Медичний Університет

БІБЛІОТЕКА

Вдосконалюємося для вас!
Вгору

Наукові здобутки фахівців БДМУ 2018

Наукові здобутки вчених БДМУ висвітлюються у монографіях, науково-аналітичних матеріалах, аналітичних доповідях, наукових статтях.

Зазначені наукові праці оприлюднюється у вигляді книжкової продукції, збірників, періодичних друкованих видань, в електронному вигляді в інформаційній мережі Інтернет.

 

НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ

             Навчально-методичні видання

Батіг В.М., Митченок О.В., Кільмухаметова Ю.Х. та ін. Діагностичний процес у терапевтичній стоматології: навч. посіб. Чернівці: БДМУ, 2018. 83 с.

Бірюк І.Г., Ходоровський В.М., Куковська І.Л. та ін. Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій: навч.-метод. посіб. Чернівці: Місто, 2018. 196 с.

Борисюк А.С., Скакун І.О,, Манчул Б.В. Філософія: навч.-метод. посіб. для студ. закл. вищ. освіти. Чернівці, 2018. 120 с.

Геруш І.В., Дікал М.В., Чернюх О.Г. Основи клінічної біохімії: навч. посіб. для студ. та клін. ординат. вищ. навч. закл. МОЗ України. Чернівці: Медуніверситет, 2018. 143 с.

Геруш І.В., Яремій І.М., Кушнір О.Ю. Основи функціональної біохімії: навч. посіб. Чернівці: Медуніверситет, 2018. 230 с.

Годованець О.І., Кіцак Т.С., Вітковський О.О., Павлов Ю.О. Пульпіти у дітей етіологія, клініка, діагностика та лікування навч. посіб. Чернівці : БДМУ, 2018. 120 с.

Грицюк М.І., Навчук І.В., Ясинська Е.Ц. та ін. Методика аналізу діяльності медичних закладів первинної медико-санітарної допомоги: навч.-метод. посіб. Чернівці: ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», 2018. 112 с.

Дейнека С.Є., Сидорчук І.Й., Міхєєв А.О. та ін. Мікробіологія: посіб. у трьох частинах. Частина третя “Медична вірусологія”. Чернівці: БДМУ, 2018. 169 с.

Зайцев В.І.,Федорук О.С., та ін.  Курація урологічного хворого зі схемою історії хвороби: навч.-метод. посіб. для студ. мед. фак-ів ВНМЗ ІІІ-IV р. а. Чернівці : Буковинський державний медичний університет, 2018. 72 с.

Захарчук О.І., Булик Р.Є., Кривчанська М.І. Біологія з основами генетики: навч. посіб. Чернівці : Видавничий Дім «Родовід», 2018. 400 с.

Захарчук О.І., Кривчанська М.І. Деонтологія в медицині: навч. посіб. Чернівці : Медуніверситет, 2018. 260 с.

Ілащук Т.О., Бачук-Понич Н.В., Васюк В.Л., Мікулець Л.В. Методи дослідження органів дихання. Чернівці: Місто, 2018. 192 с.

Каліновська І.В., Юзько О.М., Лісова К.М. Прикладна оперативна гінекологія. Чернівці : БДМУ. 2018. 160 с.

Карвацька Н.С., Рудницький Р.І. Індивідуальний план та журнал обліку роботи лікаря-інтерна зі спеціальності «Медична психологія»: навч.-метод. посіб. для лікар.-інтерн. закладів післядиплом. освіти. Чернівці, 2018. 73 с.

Кривецький В.В., Н.Б. Решетілова Н.Б., Марчук Ф.Д. та ін. Анатомія нервової системи та органів чуття. Чернівці : Медик, 2018. 104 с.

Любіна Л.А., Борисюк А.С., Радчук В.М. Психодіагностика: навч. посіб. Чернівці, 2018. 276 с.

Міхєєв А.О., Бліндер О.О., Дейнека С.Є. Мікробіологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. спеціал. “фармація” і “медсестринсгво” освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”. Третє вид., випр. і допов. Чернівці, 2018. 153 с.

Мішалов В.Д., Хохолєва Т.В., Бачинський В.Т. та ін. Судова медицина: підручник. Чернівці : Місто, 2018. 574 с.

Медсестринство в інфектології: навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч.закл. України за спец. «Медсестринство» /за ред. В.Д. Москалюка. Чернівці : БДМУ, 2018. 272 с.

Мойсей А. А., Ткач А. В., Скакун І. О. Культурологія: тестові завдання: навч.-метод. посіб. для студ. закл вищ. освіти. Чернівці, 201 8. 128 с.

Мойсей А.А., Герегова С.В., Скрицька Н.В. Історія України та української культури: навч.- метод. посіб. для студ. закл. вищ. освіти. Чернівці, 2018. 255 с.

Москалюк В.Д., Сокол А.М., Рандюк Ю.О. та ін. Особливо небезпечні інфекції: навч. посіб. для студ. У-УІ курсів мед. фак. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІУ р. а., лікар.інтерн. та лікар.- слухач. Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2018. 174 с.

Пишак В.П., Кривчанская М.И., Пишак О.В. Шишковидная железа и функции почек: функциональные и молекулярные связи у позвоночных: монография. Черновцы: ЧП “Издательский дом “Родовід”, 2018. 545 с.

Таралло В.Л., Вацик М.З., Грицюк М.І. та ін. Організація медичної допомоги дітям (перероблений і доповнений). Чернівці: БДМУ, 2018. 353 с.

Федів В.І., Олар О.І., Микитюк О.Ю. та ін. Медична та біологічна фізика. Основні поняття і закони електромагнетизму, оптики, квантової та ядерної фізики: навч. посіб. для студ. 1 к. вищ. мед. закл. освіти. Чернівці, 2018. 296 с.

Федорук О.С., Зайцев В.І., Ілюк І.І. та ін. Практичні навички з урології. Чернівці : Букрек, 2018. 148 с.

Федорук О.С., Ілюк І.І., Зайцев В.І. та ін. Урологія: навч.-метод. посіб. для студ. мед. фак-ів ВНМЗ III-IV р.а. Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2018. 128 с.

 

 

 

НАУКОВІ ВИДАННЯ  /науково-дослідні/

            

            Монографії

Бідучак А.С. Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі профілактики хвороб системи кровообігу в практиці сімейної медицини: монографія. Чернівці: БДМУ, 2018. 252 с.

Білоус В.І., Білоус В.В. Чернівецька екологічна катастрофа – погляд через тридцять років. Чернівці : Місто, 2018. 96 с.

Бєліков О.Б., Бєлікова Н.І., Шайко-Шайковський О.Г. Вторинні зубощелепні деформації: монографія. Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2018. 165 с.

Борисюк А.С., Зорій Н.І., Тимофієва М.П. та ін. Особистість в умовах кризи: соціальний-психологічний вимір: монографія. Чернівці: Технодрук, 2018. 180 с.

Зорій І.А., Пашковська Н.В., Пашковський В.М. Полінейропатія у хворих на цукровий діабет типу 2: механізм розвитку, клінічні прояви, діагностичні особливості залежно від генетичних чинників: монографія. Чернівці, 2018. 116 с.

Зорій І.А., Пашковська Н.В., Пашковський В.М. Полінейропатія у хворих на цукровий діабет типу 2: механізм розвитку, клінічні прояви, діагностичні особливості залежно від генетичних чинників: монографія. Чернівці, 2018. 116 с.

Гринчук Ф.В., Полянський І.Ю., Максим’юк В.В., Гринчук А.Ф. Коморбідна патологія в невідкладній абдомінальній хірургії (на прикладі гострого перитоніту) Чернівці : Видавництво БДМУ, 2018. 262 с.

Клепіковський А.В., Любчик В.Р., Сенчишина Ю.В. Теоретичні засади багаточастотних фазових вимірювань дальності об’єктів: монографія. Чернівці: Місто, 2018. 432 с.

Коновчук В.М., Ротар В.І., Акентьєв С.О. та ін. Респіраторна гіпоксія в практиці анестезіолога. Чернівці : БДМУ, 2018. 173 с.

Федів О.І., Гончарук Л.М., Гресько С.О., Коханюк Ю.В., Чимпой К.А. Гастродуоденопатії, індуковані нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз. Сучасні аспекти патогенезу, діагностики та лікування: монографія. Чернівці, 2018. 144 с.

       

            Матеріали  конференцій    

Бойчук Т.М., Іващук О.І., Зорій Н.І., та ін. Академічна доброчесність студента як чинник формування громадянського суспільства: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених. (Чернівці, 1-2 бер. 2018). Чернівці : БДМУ, 2018. 239 с.

Матеріали 99-ї підсумкової наукової конференції професорсько – викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України«Буковинський державний медичний університет» (12, 14, 19 лют. 2018,Чернівці). Чернівці : Медуніверситет, 2018. 352 с.

 

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ

Дейнека С.Є., Сидорчук Л.І., Каспрук Н.М., Сидорчук Р.І. Сидорчук Ігор Йосипович. 50 років наукової та педагогічної діяльності (до 80-річчя від дня народження): бібліографія /за ред. Бойчука Т.М. Чернівці: БДМУ, 2018. 105 с.

 

ВИДАННЯ ІНОЗЕМНИМИ  МОВАМИ

Лапа Г. М., Томашевська А. Ю., Лехкун Г. В. English for Nursing. Посібник для студентів І-ІІІ курсів медичних факультетів (спеціальності 6.110100 “Сестринська справа” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” ВДНЗ ІІ-ІІІ рівнів акредитації та “медична сестра молодша”). Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2018. 230 с.

Кривецький В.В., Кавун М.П., Попелюк О.-М.В. Нормальна анатомія м’язевої системи людини Чернівці: Прут, 2018. 205 с.

Синиця В.Г., Телеки М.М. Lingua Latina et terminologia medica. Чернівці: БДМУ, 2018. 443с.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print Friendly, PDF & Email

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: